Blog

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) weszło w życie z dniem 21 września 2022 r.

Z dniem 20 września 2022 r. tracą moc przepisy techniczno- budowlane w obszarze drogownictwa, tj: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie…

Czytaj dalej
Skip to content