Budowa silosów i magazynów gospodarczych w oparciu o zgłoszenie

W dniu 03 czerwca 2023 r. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy Prawo budowlane, ułatwiająca budowę silosów zbożowych oraz innych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami jedynie zgłoszenia wymaga budowa:

  1. naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;
  2. jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  3. obiektów budowlanych służących przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej;

Ustawa przewiduje również, aby do zgłoszenia budowy ww. obiektów dołączyć:

  • dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ustawodawca dodał również, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane, budowa:

  • jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Wskazana zamiana wynika z ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 967).

Link do ustawy:

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 967

Autor: Agata Grad

Skip to content