Polityka prywatności, obowiązek informacyjny i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych jest: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą Rzeczypospolitej 4/155, 80-369 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 192819521, NIP 5832805863, zwanym dalej POIIB.
2. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez POIIB, należy kierować do inspektora ochrony danych mec. Krzysztofa Zająca na adres e-mail: iod@piib.org.pl lub w formie pisemnej na adres POIIB.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji świadczonych usług oferowanych w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
5. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły. 
6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych są osoby, których dane dotyczą oraz mogą być podmioty wskazane przez przepisy prawa. 
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Gdyby wystąpiła sytuacja przekazania ich do państwa trzeciego, osoby których dane dotyczą będą o tym uprzednio informowane, a Administrator zastosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. 
8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z tymi podmiotami umowy przetwarzania w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w zawartej umowie przetwarzania w imieniu Administratora. 
10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora. 
11. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator ma prawo do: 

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), gdy:

I. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte,
II. podstawą przetwarzania była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania,
III. wniesiono sprzeciw i nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze
przetwarzanie,
IV. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych,
V. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa.

e) ograniczenia przetwarzania – można zgłosić do POIIB żądanie ograniczenia przetwarzania, jeżeli: I. kwestionuje się prawidłowość swoich danych osobowych, lub

II. uważa, się że przetwarzamy dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chce się, abyśmy usuwali te dane osobowe, lub
III. złoży się sprzeciw, o którym mowa w lit. g) niniejszego punktu, lub
IV. dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) przenoszenia danych – prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda oraz dane są przetwarzane w sposób automatyczny,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie zgadzacie się na przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
h) nie podlegania profilowaniu – w naszym Serwisie internetowym nie podlegacie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO,
i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
12. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie macie prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez POIIB z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
c) przetwarzanie jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
13. Żeby skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punktach poprzedzających, prosimy o kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3.
14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub UODO, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest  wyłonienie laureata konkursu oraz rozliczenie finansowe. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 3 lat od dnia przekazania do POIIB. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata na członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest  przeprowadzenie procesu przyjęcia w poczet członków POIIB. Podstawą przetwarzania są: Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań statutowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek informacyjny wobec wnioskodawcy o nadanie uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Inspektorem ochrony danych jest mec. Krzysztof Zając e-mail: iod@piib.org.pl. Celem przetwarzania jest postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Podstawą przetwarzania są: Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE oraz zgody. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań statutowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec członka Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest realizacja zadań na rzecz członków POIIB. Podstawą przetwarzania są: Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE oraz zgody. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań statutowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, inne przepisy prawa pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi realizację zadań pracodawcy. Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, inne przepisy prawa pracy oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą zawarto umowę zlecenia/o dzieło

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem. Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od końca roku obrachunkowego. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi podpisanie umowy. Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która znajdzie się w obszarze monitorowania

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 80-369 Gdańsk al. Rzeczypospolitej 4/155. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy/ Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych/prawnie uzasadniony interes administratora. Dane osobowe udostępniane są podmiotom na mocy przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 30 dni.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o plikach cookies

Czym są pliki Cookies?

Pliki Cookies są tworzone przez strony internetowe i zawierają informacje o przeglądaniu, np. ustawienia strony. Są dwa typy plików Cookies:

  • własne są zapisywane przez stronę z domeny podanej na pasku adresu.
  • pliki Cookies innych firm pochodzące z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów (np. reklam lub grafik) umieszczonych na danej stronie.

Pliki Cookies na stronie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  1. W momencie wejścia na stronę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na dysku komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
  2. Z serwera Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pliki ciasteczek wysyłane są jedynie w celu zapamiętania preferowanego przez użytkownika rozmiaru czcionki.
  3. Informacje zawarte w plikach Cookies nie są gromadzone ani w żaden sposób przetwarzane przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
  4. W każdym momencie użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Skip to content