Sprzedaż działki leśnej na oświadczenie

Sprzedając nieruchomość leśną nie trzeba uzyskać zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu - wystarczy tylko oświadczenie.

Według ustawodawcy sprzedaż działki leśnej ma być teoretycznie prostsza. Nowelizację zawdzięczamy ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 803). Wprowadza ona liczne zmiany do różnych ustaw, w tym do ustawy o lasach.

Znowelizowany został art. 37a  ustawy o lasach, pojawił się w nim nowy ustęp 1a następującej treści:

„okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.”

Należy pamiętać, że umowa sprzedaży oparta na błędnym oświadczeniu może okazać się nieważna.

Zmiana obowiązuje od 12 maja 2023 r.

Adres ustawy wprowadzającej zmianę:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Autor: Agata Grad

Skip to content