Zmiany w „lex deweloper”

Nowelizacja specustawy mieszkaniowej, czyli tzw. „lex deweloper” wprowadza znaczące zmiany w realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, znana też jako “specustawa mieszkaniowa” lub “lex deweloper” wprowadza zmiany w zakresie:

1)określania minimalnego progu powierzchni usługowej lub handlowej, jaki należy zapewnić realizując inwestycję mieszkaniową na poziomie 5% powierzchni użytkowej mieszkań;

2)rozszerzenia katalogu wyjątków umożliwiających realizację inwestycji mieszkaniowej, która nie spełnia wymogu niesprzeczności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego; inwestycje takie będą mogły być realizowane na terenach, na których jest lub może być zlokalizowany obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz na których jest zlokalizowany budynek biurowy;

3)wprowadzenia obowiązkowego określenia we wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej  powierzchni terenu biologicznie czynnego;

4)obowiązku zapewnienia przez inwestora w ramach realizowanej inwestycji minimalnego udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego wynoszącego co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji mieszkaniowej, przy czym co najmniej 50% terenu biologicznie czynnego stanowić ma ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, a także zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych w liczbie stanowiącej 1,5-krotność liczby mieszkań zrealizowanych w ramach inwestycji, a także określenia przypadków, w których spełnienie powyższych wymogów nie będzie konieczne;

5)wydłużenia okresu ważności uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z 3 do 6 lat.

Zmiany obowiązują od 12 maja 2023 r.

Tekst ustawy:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (sejm.gov.pl)

Autor: Agata Grad

Skip to content