Druki i regulaminy

Druki członkostwo

Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.


Druki uprawnienia

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Nie ma konieczności rejestracji lub opieczętowania przez biuro POIIB ww. załącznika.

Lista dokumentów do pobrania:


Wpis do systemu e-CRUB uprawnień budowlanych uzyskanych przed 01 stycznia 1995 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że warunkiem dokonania wpisu uprawnień budowlanych uzyskanych przed 1 stycznia 1995 r. jest:

  • Złożenie wniosku o dokonanie wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
  • Członkostwo w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
  • Decyzja nadania uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Weryfikacja wniosku powinna zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię (Imiona) i nazwiska.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.
  4. Numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
  5. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

Regulamin członkostwa


Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej


Zapomogi losowe


Regulamin organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń POIIB


Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.


Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego


Druki dla usług transgranicznych

Visits: 10521

Skip to content