Druki i regulaminy

Druki członkostwo

Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.


Druki uprawnienia

Prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Nie ma konieczności rejestracji lub opieczętowania przez biuro POIIB ww. załącznika.

Lista dokumentów do pobrania:


Regulamin członkostwa


Zapomogi losowe


Regulamin organizacji i rozliczeń finansowych szkoleń POIIB


Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.


Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego


Skip to content