Składki członkowskie

Komunikat o wysokości składek członkowskich w 2024 r.

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r.,  składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Składki członkowskie w Pomorskiej OIIB i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2024 są następujące:

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC:

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 01 stycznia 2024 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł (płatne jednorazowo za 12 m-cy łącznie ze składką na Izbę Krajową).

Składki członkowskie:

• na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata – za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego),

•  na krajową izbę 8 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego).

Poniżej wyliczenia składek dla poszczególnych miesięcy:

Składki członkowskie powinny być zapłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce “Dla członków” został uruchomiony serwis “Lista członków” umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

W przypadku wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

  • telefonicznie: tel. (58) 324-89 77 wew. 1 lub (58) 506-59-74 w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Komunikat o zmianie wysokości składek członkowskich w 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25.06.2022 r. zmianie uległa wysokość składek członkowskich.

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:

  • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (było 29 zł), płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
  • na krajową izbę 8 zł/miesiąc (było 6,00 zł), płatne jednorazowo za cały rok 96 zł (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 zł).

Składka na ubezpieczenie OC wynosi 75 zł płatne za cały rok z góry. Składka opłacana jest jednorazowo łącznie ze składką na izbę Krajową.

W związku z powyższym, członkowie Izby, których okres rozliczeniowy obejmuje rok 2023 zobowiązani są opłacić składkę z uwzględnieniem tej zmiany. Osoby, które już opłaciły składki członkowskie zobowiązane są dopłacić różnicę wynikającą z przemnożenia kwoty, o którą wzrosła składka (10 zł/m-c na Izbę Okręgową oraz 2 zł/m-c na Izbę Krajową) przez ilość miesięcy okresu rozliczeniowego, które przypadają na rok 2023.

Komunikat o nowej wysokości składek znajduje się na stronie internetowej PIIB: Portal internetowy PIIB – KOMUNIKAT O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH I OPŁACIE NA OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC W ROKU 2023

W przypadku wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

  • telefonicznie: tel. (58) 324-89 77 wew. 1 lub (58) 506-59-74 w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

Blankiety opłat

Szanowni Członkowie Pomorskiej OIIB,

informujemy, że od stycznia 2023 r. nie będą wysyłane blankiety opłat w formie papierowej.

W celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty za bieżący okres proszę skorzystać z generatora blankietów opłat zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Lista członków” pod adresem:

https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow

Składka członkowska oraz na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

W przypadku braku możliwości ich pobrania lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, prosimy o kontakt:

dzial.czlonkowski@pom.piib.org.pl

58 324 89 77 wew. 1


Informacja o szkoleniach uzupełniających

W związku z Uchwałą nr 20/R/15 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 21 października 2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń uzupełniających informujemy, że członek Izby, skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponownym wpisem na listę członków właściwej okręgowej izby podlega obowiązkowi przeszkolenia uzupełniającego (art. 42 ust. 2a ww. ustawy).

Skip to content