Usunięta ścianka to samowola – kontrowersyjny wyrok NSA

Na modyfikację ścian działowych w mieszkaniu, która zmienia powierzchnię pomieszczeń, musi być pozwolenie.

Przedmiot sporu

Spór dotyczył robót wykonywanych w mieszkaniu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym polegających m. in. na wyburzeniu kilku ścianek działowych.

PINB wydał decyzję o zaniechaniu robót dotyczących przebudowy mieszkania. Organ odwoławczy ją uchylił i przekazał sprawę PINB do ponownego rozpatrzenia. W efekcie ponownego rozpatrzenia PINB wydał decyzję, w której nakazał rozbiórkę prac wykonanych mimo wstrzymania robót, tj. m. in. dwie ścianki działowe wydzielające łazienkę.

Sprawa trafiła do WSA

WSA wskazał, że roboty budowlane, które zrealizował inwestor – tj. m. in. postawienie dwóch ścianek działowych wydzielających łazienkę, nie stanowiły przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. Sąd określił w uzasadnieniu, że nie należy kwalifikować wykonanych prac jako ingerujących w konstrukcję obiektu budowlanego, prowadzących zarazem do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku. Jeśli ścianka działowa nie jest elementem konstrukcyjnym budynku, nie wpływa na jego przeznaczenie ani na stan techniczny oraz nie decyduje o przestrzennym wydzieleniu samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot odrębnej własności, to czynności polegające na rozbiórce takiej ścianki lub jej wzniesieniu są takimi robotami budowlanymi, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia właściwemu organowi.

NSA wydał kontrowersyjny wyrok

Kluczowy w sprawie okazał się fakt, że przestawianie ścianek działowych, czyli zburzenie dotychczasowych i postawienie w nowym miejscu, stanowi przebudowę. NSA podkreślił, że roboty polegające na przestawieniu ścian działowych (tj. zburzeniu dotychczasowych ścian i postawieniu ich w nowym miejscu) stanowią przebudowę nie tylko wtedy, gdy dotyczą ścian nośnych. Budowa ścian działowych w lokalu mieszkalnym wyodrębnionym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym według NSA jest przebudową, jeżeli powoduje zmianę powierzchni pomieszczeń w tym lokalu, jest to bowiem zmiana parametrów użytkowych, o jakiej mowa w art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego.

Stanowisko NSA znacząco różni się od dotychczasowego orzecznictwa

Do tej pory przyjmowano bowiem, że wyburzanie ścian działowych znajdujących się wewnątrz lokalu nie może być klasyfikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. (zob. m. in. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2007 r., sygn. II OSK 460/06; wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. II OSK 627/12; wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2018 r., sygn. II OSK 750/16; wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 października 2020 r., sygn. II SA/Kr 1250/16).

Dotychczas przyjęło się zatem, że wyburzenie ściany działowej, niebędącej elementem konstrukcyjnym budynku nie wpływa ani na zmianę parametrów użytkowych, ani technicznych istniejącego obiektu budowlanego.Po wyburzeniu ściany działowej żadne parametry techniczne czy użytkowe obiektu jakim jest budynek nie powinny ulec zmianie. Prace takie nie były uznawane za roboty budowlane, na które wymagane by było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2023 r., sygn. II OSK 500/21

Adres internetowy do wyroku:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B794E2872

Skip to content