Uprawnienia

Ogłoszenia

Specjalności

Wymagane dokumenty

Opłaty

Regulaminy

Kursy na uprawnienia

Wykaz przepisów

O uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej może się ubiegać osoba, która:

 • posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
 • po uzyskaniu uprawnień budowlanych, odbyła pięcioletnią praktykę w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej odbywa się wyłącznie w oparciu o złożone dokumenty – ubiegający się o nadanie specjalizacji nie zdaje egzaminu z zakresu praktycznego zastosowania wiedzy technicznej specjalizacji.

W celu uzyskania specjalizacji należy złożyć:
 1. wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej – Pobierz
 2. załączniki:
  • Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń 
  • Oświadczenia potwierdzające odbycie 5- letniej praktyki zawodowej – Pobierz
  • Formularz osobowy – Pobierz
  • Życiorys zawodowy
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów – Pobierz

Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych (załącznik nr 4 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Specjalność uprawnień budowlanychSpecjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
konstrukcyjno-budowlana– geotechnika,
– obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
– obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
– obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
– budowle wysokościowe,
– rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.
inżynieryjna hydrotechniczna– śródlądowe budowle hydrotechniczne,
– morskie budowle hydrotechniczne,
– obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
– melioracje wodne.
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,
– sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
– sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
– sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
– trakcje elektryczne.

Jak zostać rzeczoznawcą?

Lista rzeczoznawców

Wpis do systemu e-CRUB uprawnień budowlanych uzyskanych przed 01 stycznia 1995 roku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że warunkiem dokonania wpisu uprawnień budowlanych uzyskanych przed 1 stycznia 1995 r. jest:

 • Złożenie wniosku o dokonanie wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
 • Członkostwo w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Decyzja nadania uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Weryfikacja wniosku powinna zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię (Imiona) i nazwiska.
 2. Adres zamieszkania.
 3. Numer PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.
 4. Numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 5. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane.

E- CRUB- zgoda na udostępnianie w wyszukiwarce danych kontaktowych

Informujemy, że członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane mają możliwość przesyłania na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgód na udostępnianie w wyszukiwarce publicznej e-CRUB ich danych kontaktowych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie: imię lub imiona i nazwisko uprawnionego; tytuł zawodowy; stopień lub tytuł naukowy; województwo zamieszkania; numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych; dziedzina, zakres, specjalność uprawnień; przynależność uprawnionego do izby samorządu zawodowego są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obligatoryjnie. Natomiast dodatkowo osoba, która figuruje w rejestrze GINB, może wyrazić zgodę na udostępnienie w ten sposób jej adresu do korespondencji lub numeru telefonu lub adresu e-mail.

GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu:
Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Osoba zainteresowana udostępnieniem swoich danych do kontaktu powinna go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną, bądź poprzez e-PUAP.
Zgodnie z przepisami RODO dane, co do których została wyrażona zgoda, są udostępniane na stronie internetowej GUNB przez okres obowiązywania zgody. W przypadku otrzymania informacji o jej wycofaniu, dane których dotyczyła są usuwane ze strony internetowej GUNB w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.
Poszerzenie zakresu informacyjnego wyszukiwarki publicznej o dane kontaktowe, będzie korzystne zarówno dla osób wpisanych do rejestru, ponieważ poprawi ich dostępność na rynku pracy, jak i ich ewentualnych pracodawców/zleceniodawców, bo może znacząco skrócić czas poszukiwania specjalisty. Zamieszczenie w rejestrze danych kontaktowych uprawnionego umożliwi natychmiastowy bezpośredni kontakt z poszukiwanym specjalistą.

System e-CRUB został stworzony m.in. z intencją bezpośredniego udostępniania zasobów rejestru GINB każdemu zainteresowanemu. Ułatwienie kontaktu z osobami, które figurują w rejestrze, jest więc dopełnieniem funkcji informacyjnej systemu.

Aplikacja Uprawnienia Budowlane PIIB

Uwaga kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane: aplikacja do nauki przed egzaminem!

Od poniedziałku 11 marca 2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane udostępnia nową aplikację Uprawnienia Budowlane PIIB. Aplikacja jest jednym z elementów kampanii Zostań Inżynierem promującej rozwój kariery w branży budowlanej.

Bezpłatna aplikacja UB PIIB będzie dostępna wyłącznie dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy:

– są zarejestrowani na portalu PIIB w systemie rejestracji kandydatów,

– złożyli w OKK kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych,

– uiścili opłatę za postępowanie kwalifikacyjne.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB już sukcesywnie potwierdza w systemie rejestracji kandydatów, którzy spełniają te warunki.

Aplikacja UB PIIB będzie dostępna dla kandydata od chwili uzyskania z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej uprawnienia do jej użytkowania i będzie aktywna do czwartku 23 maja 2024 r., to jest do ostatniego dnia przed egzaminem testowym.

Aplikacja na urządzenia mobilne, telefony i tablety pracujące w systemach iOS lub Android, będzie ułatwiała opanowanie wiedzy o przepisach i normach niezbędnej do zdania egzaminu testowego. W aplikacji będzie można zapoznać się z podstawami prawnymi poszczególnych pytań testowych. Będzie w niej można przeprowadzić samodzielnie próbne egzaminy o zakresie i ilości pytań dostosowanych do specjalności i zakresu pożądanych uprawnień budowlanych. Pytania w aplikacji UB PIIB będą zgodne z pytaniami z bazy pytań testowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie:

https://uprawnienia.piib.org.pl/rejestracja

Aplikacja będzie dostępna w sklepach:

Ewentualne pytania i spostrzeżenia dotyczące nowej aplikacji prosimy kierować na adres e-mailowy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

kwalifikacyjna@piib.org.pl

albo na jej numer telefonu 22-828-31-89 wew. 103.

Osoby przystępujące do egzaminu testowego w obecnej sesji egzaminacyjnej prosimy o podzielenie się tą wiadomością z zainteresowanymi koleżankami i kolegami do których niniejszy komunikat nie dotarł

Kiedy następuje wpis do elektronicznego Centralnego Rejestru Uprawnień Budowlanych?

Wpis do elektronicznego Centralnego Rejestru Uprawnień Budowlanych, dalej e-CRUB następuje po 14 dniach od odebrania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, bądź w dniu złożenia zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) nie wystawia i nie przesyła decyzji administracyjnej dot. wpisu osób posiadających uprawnienia budowlane jak dotychczas.

Kiedy można zacząć dokumentować praktykę w celu uzyskania uprawnień?

Praktykę można zacząć dokumentować po zaliczeniu 6 semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim.

Czy można otrzymać fakturę za wniesioną opłatę z tytułu kwalifikacji lub egzaminu?

NIE, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa może wystawić jedynie zaświadczenie księgowe o dokonaniu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Zaświadczenie może być wystawione jedynie na osobę lub firmę, która faktycznie dokonała wpłaty. W celu wystawienia takie zaświadczenia proszę się zwrócić mailowo do izby i załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

Kiedy można składać dokumenty na uprawnienia budowlane?

Termin składania wniosków należy sprawdzać kilka miesięcy wcześniej przed każdą sesją egzaminacyjną, na stronie internetowej POIIB.

Co wpisać we wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu?

Należy wpisać informację, w której sesji nie udało się zdać egzaminu lub była rezygnacja z egzaminu, przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. listopad 2023).

Czy zarejestrowanie się do portalu PIIB i wypełnienie tam wniosku w formie elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych?

NIE, należy zarejestrować się w portalu PIIB i złożyć dokumenty w biurze Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy muszę potwierdzać notarialnie uprawnienia i zaświadczenia potwierdzające przynależność do Pomorskiej OIIB osoby kierującej praktyką?

NIE, jeśli osoba kierująca praktyką jest członkiem Pomorskiej OIIB. Wystarczy, że dostarczcie Państwo kopię jej uprawnień budowlanych.

Czy muszę potwierdzać notarialnie uprawnienia i zaświadczenia potwierdzające przynależność do innej OIIB opiekuna praktyki?

Możecie Państwo potwierdzić te dokumenty albo u notariusza albo w okręgowej izbie, w której te dokumenty zostały wydane. Należy w tym celu zwrócić się do danej okręgowej izby i poprosić o potwierdzenie tych dokumentów i przesłanie ich bezpośrednio do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czy oryginał dyplomu oraz suplementu jest zwracany?

POIIB po zrobieniu kopii dokumentów zwraca Państwu oryginały.

Ile czasu ważna jest pozytywna kwalifikacja dokumentów?

Pozytywna kwalifikacja dokumentów jest ważna bezterminowo.

Ile czasu ważny jest pozytywny egzamin testowy (pisemny)?

Pozytywny wynik egzaminu testowego jest ważny przez trzy lata. Można przystąpić do egzaminu ustnego najpóźniej w szóstej sesji egzaminacyjnej po sesji, w której zaliczono egzamin testowy (pisemny).

Co należy wypisać w życiorysie zawodowym?

To, co jest istotne dla oceny przebiegu pracy zawodowej oraz posiadanego wykształcenia.

W jakim przypadku i kiedy następuje badanie programu studiów?

Badanie programu studiów następuje na etapie kwalifikacji dokumentów i dotyczy sytuacji, gdy nazwa kierunku studiów nie jest ujęta w rozporządzeniu ministerialnym.

Czy ukończenie studiów podyplomowych albo studiów doktoranckich ma
znaczenie przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane?

W ustawie Prawo budowlane jest mowa o ukończeniu studiów pierwszego i/lub drugiego stopnia – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym to są tylko studia pierwszego stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera) oraz studia drugiego stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera). W postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych nie mają zastosowania studia podyplomowe ani studia doktoranckie!

Czy praca w charakterze bezpłatnym może być zaliczona do praktyki
zawodowej?

Nie, nie akceptujemy praktyk o charakterze bezpłatnym.

Czy praktyka realizowana w ramach wolontariatu może być zaliczona do
praktyki zawodowej?

Praktyka odbywana na zasadzie wolontariatu może zostać zaliczona tylko jeżeli była świadczona na rzecz organizacji pożytku publicznego, została udokumentowana za pomocą dokumentów wymienionych w artykule 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jeżeli te dokumenty umożliwiają przeliczenie czasu trwania praktyki na zwykły ośmiogodzinny czas pracy.

Kiedy można zacząć dokumentować praktykę w celu uzyskania uprawnień?

Praktykę można zacząć dokumentować po zaliczeniu 6 semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim. Datę zaliczenia 6 semestru studiów należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez dziekanat.

Czy projekty wykonawcze mogą zostać zaliczone do praktyki projektowej?

Tak, projekty wykonawcze mogą zostać zaliczone do praktyki projektowej.

Czy projekty warsztatowe mogą być zaliczone do praktyki projektowej?

Nie, projekty warsztatowe nie są zaliczane do praktyki.

Czy praca na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub asystenta
inspektora nadzoru inwestorskiego może być zaliczona do praktyki?

Nie, takiej praktyki nie zalicza się. Praktyka zawodowa na budowie ma polegać na pełnieniu funkcji technicznej na tej budowie pod kierunkiem kierownika budowy albo kierownika robót.

Czy jest zaliczana praktyka, która jest wykonywana na podstawie zgłoszenie
zwykłego danej inwestycji/ danej roboty?

Tak, taka praktyka może być zaliczona.

Czy mogę wypełnić jedno zestawienie zbiorcze dla praktyki projektowej i
wykonawczej?

Nie, dla każdej z praktyk należy wypełnić osobne zestawienie zbiorcze.

Czy jeśli dla kilku projektów lub kilku prac wykonawczych był jedne i ten sam opiekun praktyk należy wypełniać oddzielne oświadczenia, czy można to zrobić jednym oświadczeniem?

Dopuszczalne jest wypełnienie jednego oświadczenia z wymienieniem w nim wszystkich projektów lub prac wykonawczych.

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane?

Praktykę można dokumentować pracując na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, własnej działalności gospodarczej (B2B). Prosimy pamiętać, że należy wpisać wymiar czasu pracy na podstawie, którego realizowało się daną umowę, np. etat, pół etatu, ¾ etatu.

Co należy wpisać w poszczególne kolumny zestawienia zbiorczego z odbytej praktyki?

Należy wpisać to, co umożliwi komisji kwalifikacyjnej merytoryczną ocenę odbytej praktyki, należy przy tym skupić się na rzeczowych informacjach istotnych z punktu widzenia inżynierskiego.

Na jakich stanowiskach można odbywać praktykę?

Wymagania są opisane w artykule 14, punkt 4 ustawy Prawo budowlane. W przypadku praktyki na budowie akceptujemy stanowiska: inżynier budowy, asystent kierownika budowy, asystent kierownika robót, majster. W przypadku praktyki projektowej powinno to być stanowisko asystent projektanta.

Czy można dokumentować w tym samym czasie praktykę projektową i wykonawczą?

Zasadniczo te dwie praktyki powinny być wyraźnie rozgraniczone czasowo.

Czy zostanie zaliczona praktyka, która jest odbywana po kierunku niewymienionym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Istnieje taka możliwość, ale po szczegółowym zbadaniu i ocenie przebiegu studiów o ile OKK uzna taki kierunek za odpowiedni (w przypadku ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń) lub pokrewny (w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie ograniczonym).

Czy w przypadku ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń zostanie zaliczona praktyka, która była odbywana po kierunku pokrewnym, ale przed zakończeniem studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim?

Nie, takiej praktyki z zasady nie zaliczamy, ale w drodze wyjątku OKK może zaliczyć taką praktykę, jeśli na przykład program studiów na kierunku pokrewnym był bardzo zbliżony do programu studiów na kierunku odpowiednim.

Czy można zaliczyć do praktyki wykonawczej prace polegające na pracach serwisowych (remonty, konserwacje, usuwanie usterek, uruchomienia)?

Nie, prace serwisowe (remonty, konserwacje, usuwanie usterek, uruchomienia) nie są pracą na budowie. Praktyka ma umożliwić poznanie nie tylko technicznych aspektów zawodu inżyniera budownictwa, ale też aspektów prawnych i organizacyjnych.

Czy jeśli posiadam uprawnienia budowlane i staram się o ich rozszerzenie to część praktyki zostanie mi zaliczona?

Tak, praktyka zaliczona w procesie kwalifikacji do uprzednio zdobytych uprawnień może być uwzględniana przy kolejnych postępowaniach w sprawie o nadanie kolejnych albo o rozszerzenie posiadanych uprawnień budowlanych, taka praktyka musi oczywiście odpowiadać specjalności kolejnych albo rozszerzanych uprawnień. Należy też pamiętać o artykule 14 punkt 5 ustawy Prawo budowlane: „Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów [o wymaganej praktyce]”.

Czy praca w PINB jest zaliczana do praktyki?

Tak, zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praca polegająca na wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego
jest zaliczana do praktyki zawodowej. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe warunki opisane w tym rozporządzeniu, to jest praktyka musi być potwierdzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia

Czy praca w Zarządzie Dróg i Zieleni, w GDDKiA albo u innego zarządcy dróg
publicznych jest zaliczana do praktyki?

Tak, zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praca polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmująca konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywana w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej jest zaliczana do praktyki zawodowej. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe warunki opisane w tym rozporządzeniu, to jest praktyka musi być potwierdzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, jej czas trwania musi być 2 razy dłuższy niż w przypadku zwykłej praktyki na budowie.

Czy praca u zarządcy infrastruktury kolejowej jest zaliczana do praktyki?

Tak, zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie praca u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmująca konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych jest zaliczana do praktyki zawodowej. Muszą być jeszcze spełnione pozostałe warunki opisane w tym rozporządzeniu, to jest praktyka musi być potwierdzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, a jej czas trwania musi być 2 razy dłuższy niż w przypadku zwykłej praktyki na budowie.

Czy technik może kierować praktyką?

Tak, ale tylko przy ubieganiu się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Jeśli zaczynam dokumentować praktykę w czasie studiów I stopnia czy muszę dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty?

Tak, należy dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o dacie zaliczenia szóstego semestru studiów

Czy projekty techniczne mogą być zaliczone do praktyki projektowej?

Tak.

Czy można otrzymać fakturę za wniesioną opłatę z tytułu kwalifikacji lub egzaminu?

Nie, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa może wystawić jedynie zaświadczenie księgowe o dokonaniu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Zaświadczenie może być wystawione jedynie na osobę lub firmę, która faktycznie dokonała wpłaty. W celu wystawienia takiego zaświadczenia proszę się zwrócić mailowo do POIIB i załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.

Czy jeśli nie stawię się na egzamin pisemny lub ustny opłata jest przepisywana na kolejną sesję egzaminacyjną?

Nie, opłata przepada.

Czy jeśli posiadam już uprawnienia budowlane będę miał mniej pytań na egzaminie?

Tak, liczbę i dobór pytań określa Załącznik nr 16 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Kiedy otrzymam decyzję z Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlanej?

Wpis do systemu e-CRUB następuje po 14 dniach od odebrania decyzji.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane posiadając dyplom ukończenia studiów z Białorusi, Rosji albo Ukrainy?

W tego typu sytuacjach prosimy o wcześniejszy bezpośredni kontakt z biurem POIIB, ale jako zasadę należy przyjąć, że niezbędna będzie nostryfikacja dyplomu przez polską uczelnię wyższą.

Czy jeśli posiadam uprawnienia budowlane białoruskie, rosyjskie albo ukraińskie, to czy mogę wystąpić o nadanie polskich uprawnień budowlanych?

Nie, proces uznawania zagranicznych uprawnień budowlanych dotyczy tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii a uznawanie kwalifikacji jest zadaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – informacje są dostępne na stronie:
https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych

Kto potwierdza praktykę odbytą na terenach zamkniętych?

Praktykę zawodową przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, czyli w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdza właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wydając zaświadczenie. W zaświadczeniu musi być wyszczególniony okres odbywania praktyki zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności. W zaświadczeniu nie należy podawać informacji niejawnych, tajnych i temu podobnych, nie należy opisywać obiektów objętych projektowaniem lub budową.

Skip to content