XXIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

20 kwietnia br. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo odbył się XXIII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Udział w nim wzięło 77 delegatów ze 116 uprawnionych. Przewodniczącym Zjazdu został Wiktor Łącki.

Tradycyjnie, Zjazd Sprawozdawczy otworzył Przewodniczący Rady POIIB Krzysztof Wilde, potwierdzając kworum i możliwość przeprowadzania dalszych obrad. Przewodniczący podziękował także wszystkim delegatom za obecność, a w szczególności Wiceprezesowi Mieczysławowi Grodzkiemu, który reprezentował Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wiceprezes Grodzki w swoim wystąpieniu, przypomniał najważniejsze inicjatywy realizowane w 2023 roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w tym istotne dla jej członków rozwiązania prawne, które PIIB kwestionuje. To m.in. działania legislacyjne odbiegające od rozwiązań stosowanych w przypadku innych samorządów zawodowych, jak choćby przedłużenie terminu przedawnienia z tytułu odpowiedzialności karnej dla inżynierów budownictwa z 3 do 10 lat. Punktem spornym był również projekt zmian w ustawie o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jak przypomniał Mieczysław Grodzki, proponowane zmiany w art. 15, dawały możliwość powołania innych organów niż Polska Izba Inżynierów Budownictwa, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

– Uważamy, że doprowadziłoby to do spadku odpowiedzialności i bezpieczeństwa konstrukcji. Szeroka akcja medialna, która zapoczątkowaliśmy pozwoliła zarzucić ten projekt – powiedział Wiceprezes Mieczysław Grodzki.

Zdaniem Wiceprezesa wciąż aktualnym tematem jest utworzenie Ministerstwa Budownictwa.

– Budownictwo generuje 20 procent Produktu Krajowego Brutto. Ten wskaźnik pokazuje, że nasz zawód powinien mieć własny dedykowany resort – podkreślał Mieczysław Grodzki.

Dużo ciepłych słów padło z ust wiceprezesa PIIB pod adresem Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przede wszystkim za – jak to określił Wiceprezes – niestandardowe działania mieszczące się w zakresie statusowym.

O tych niestandardowych oraz standardowych działaniach realizowanych w 2023 roku przez POIIB mówił prof. Krzysztof Wilde, podsumowując działalność Rady za ubiegły rok.

– W 2023 roku odbyliśmy 6 posiedzeń Rady i posiedzeń Prezydium. Członkowie Prezydium Rady odbyli również szereg spotkań w celu omówienia spraw wymagających niezwłocznego załatwienia. Podjęliśmy 10 uchwał zgodnie z kompetencjami określonymi w regulaminie Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Niezależnie od wyżej wymienionych uchwał nasza Izba podjęła 963 uchwały w sprawach osobowych, dotyczących członków Izby. Ponadto rozpatrzyliśmy pozytywnie 12 wniosków dotyczących usług transgranicznych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 51 szkoleń w których łącznie wzięło udział 1658 członków Izby – co warto podkreślić, rok wcześniej szkoleń było 34, a szkolonych 710 członków Izby, co pokazuje istotny wzrost w tej materii – podkreślał Przewodniczący Krzysztof Wilde.

Wzorem lat poprzednich Izba zorganizowała 8 wydarzeń integracyjnych (w 2022 roku było ich 7). Jak podkreślił Przewodniczący Wilde, dużym sukcesem okazał się zorganizowany w czerwcu przez Izbę Festyn Inżyniera Budownictwa.    

– W festynie, który odbył się na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej wzięło udział około 650 osób. Członkowie naszej Izby oraz ich rodziny mogli uczestniczyć w grach i zabawach familijnych, zawodach sportowych lub odpocząć w strefie relaksu. Festyn został pozytywnie oceniony przez jego uczestników, dlatego będzie kontynuowany w kolejnych latach. Myślimy przy tej okazji, aby dodatkowo wydzielić miejsce, gdzie będzie można także porozmawiać na zawodowe tematy, jeżeli będzie taka potrzeba – mówił przewodniczący Krzysztof Wilde.

Nawiązując zaś do słów Wiceprezesa Grodzkiego „o niestandardowych działaniach”, Krzysztof Wilde nadmienił o współpracy POIIB z uczelniami wyższymi, o porozumieniach i wymianie doświadczeń z innymi samorządami zawodowymi oraz o wielu inicjatywach mających zbliżyć środowisko inżynierów budownictwa tj. wycieczki śladem ciekawych obiektów hydrotechnicznych, udział w targach budownictwa czy działania stricte sportowe- udział reprezentantów Izby w regatach żeglarskich czy turniejach piłkarskich. W planach – wzorem Śląskiej Izby – jest m.in. zorganizowanie konkursu fotograficznego, związanego z zawodem inżyniera, który miałby ujawnić twórcze pasje członków Pomorskiej Izby.

W dalszej części Zjazdu, delegaci jednomyślnie przyjęli sprawozdanie Rady POIIB za 2023 roku (w tym sprawozdanie finansowe i z realizacji budżetu) oraz pozostałych sprawozdań: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Podjęte zostały również uchwały m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za rok 2023 oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.

Skip to content