Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11.12.2023 r.

11.12.2023 r. w Hotelu Prawdzic w Gdańsku odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, w związku z podjętą uchwałą w sprawie zwołania w dniu 20.04.2024 r. XXIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB, przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu przygotowania sprawozdań organów Izby na XXIII Zjazd Sprawozdawczy. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie Sekretarz Rady omówił zasady zatwierdzania oraz rozliczania ryczałtów za dojazdy samochodem prywatnym na posiedzenia Prezydium Rady, Rady oraz Zespołów Problemowych. Po dyskusji przedstawił projekt uchwały w sprawie korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Joanna Małachowska,Skarbnik Rady, omówiła realizację budżetu za okres dziesięciu miesięcy 2023 r.  Wskazała dokonane przesunięcie środków – korekta/ podwyższenie kwoty w poz. 2.6 (delegacje) –  w wyniku przesunięcia kwoty 36 tys. zł z poz. 2.2 (remont sali konferencyjnej). Dokonana korekta nie wpłynęła na realizację budżetu oraz na założony harmonogram. Po dyskusji członkowie Rady przyjęli przedstawione przesunięcia w budżecie akceptując je bez uwag. Następnie Skarbnik Rady przedstawiła oraz omówiła projekt prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2024. W trakcie dyskusji nad prowizorium budżetowym członkowie Rady zaproponowali, aby z pozycji 2.9 (szkolenia) wyodrębnić dodatkowy punkt w części opisowej i umieścić w nim organizację V Forum Inżynierskiego w kwocie około 250 000 zł. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwaływ sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego POIIB na 2024 r. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Marek Wesołowski, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, poinformował o zakończonej jesiennej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane oraz omówił wyniki egzaminów, jak i merytoryczne przygotowanie osób zdających. Po raz pierwszy w POIIB wszystkie zestawy pytań na egzaminy ustne zostały przygotowane w opracowanym przez PIIB programie „Seszat”. Poinformował, że egzaminy na uprawnienia budowlane odbyły się w 8 specjalnościach, a do egzaminu pisemnego przystąpiło 169 osób, z czego egzamin zdało 141 osób. Do egzaminu ustnego przystąpiły 193 osoby (w tym poprawki), z czego egzamin zdało 151 osób. Poinformował, że uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych odbędzie się 15.01.2024 r. o godz. 13.00 w  siedzibie biura POIIB, zaprosił chętnych członków Rady do udziału w uroczystości. Podziękował pracownikom Biura za zaangażowanie oraz pomoc w organizacji i przygotowaniu egzaminów.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, poinformował, że w dniach 20– 21.09.2024 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizuje V Forum Inżynierskie. Na miejsce organizacji wytypowano dwie lokalizacje: Zamek Gniew – Hotel Rycerski lub Hotel Almond Business & SPA Gdańsk. Po dyskusji Członkowie Rady wskazali jako najkorzystniejszą zarówno pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym, lokalizację: Hotel Almond Business & SPA Gdańsk. Ponadto zaproponowali, aby tematem przewodnim forum była kwestia odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa. V Forum Inżynierskie mogłoby zatem odbyć się pod hasłem przewodnim: „Co to znaczy być odpowiedzialnym inżynierem? Etyka zawodowa i odpowiedzialność inżyniera budownictwa”. Temat wiodący forum będzie jeszcze przedmiotem dyskusji i ustaleń, między innymi na kolejnym posiedzeniu Rady Izby.  Na kolejnym posiedzeniu zostaną także ustalone szczegóły organizacyjne V Forum.

Prof. Krzysztof Wilde poinformował o planowanych terminach posiedzeń Rady w 2024 r. oraz XXIII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB:

posiedzenia: 5 lutego, 25 marca, 17  czerwca, 09 września, 4 listopada oraz 16 grudnia

– Zjazd: 20 kwietnia 2024 r.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za zaangażowanie w pracach na jej rzecz w roku 2023, życząc wielu radosnych i szczęśliwych dni oraz dużo zdrowia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Skip to content