Opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i usytuowania budynków

W dniu 1 kwietnia 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2442).

Z uwagi na fakt, że projektowanie stanowi długotrwały i wieloetapowy proces warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe.

Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę;

2) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;

3) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

będzie stosowało się przepisy dotychczasowe.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2442

Konsultacje publiczne:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900/katalog/12969208#12969208

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 r.

Skip to content