Rodzaje inwestycji zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej

Ustawodawca zmodyfikował katalog przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ze zmienionych przepisów skorzystają w szczególności podmioty realizujące inwestycje deweloperskie i usługowe.

W dniu 13 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy powodują, że wiele inwestycji nie będzie już wymagało decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do 12 września 2023 r. przepisy wymagały uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia stanowiącego garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody w otulinach form ochrony przyrody,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Nowelizacja rozporządzenia zmniejszyła ww. ograniczenie powierzchniowe do:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody w otulinach form ochrony przyrody,

b) 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Kogo obowiązują nowe przepisy

Jak każda zmiana przepisów wskazana nowelizacja zawiera również przepisy przejściowe.

Przepisy dotychczasowe (tj. te które obowiązywały przed 13 września 2023 r.) stosuje się do wszystkich przedsięwzięć, wobec których przed 13 września 2023 r. zostało wszczęte i niezakończone nie tylko postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale także postępowanie w sprawie:

decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, pozwolenia wodnoprawnego, i innych wskazanych w rozporządzeniu.

Zmiana zakresu przedsięwzięcia może spowodować, że pojawi się możliwość skorzystania ze znowelizowanych przepisów.

Adres internetowy dokumentu:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1724

Skip to content