Inwestycje Skarbu Państwa już bez gwarancji zapłaty

Wyłączenie inwestora – Skarbu Państwa z obowiązku udzielenia wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Od 16 października 2023 r. zmieniły się możliwości zabezpieczenia płatności wynagrodzenia wykonawców za roboty budowlane.

Przed zmianą przepisów wykonawca mógł na każdym etapie budowy żądać od inwestora gwarancji, że ten zapłaci w terminie za wykonane roboty. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma możliwości uzyskania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy inwestorem jest Skarb Państwa. Dla wykonawców robót budowlanych zabezpieczenie to było istotnym elementem.

W sytuacji, gdy inwestorem w umowie o roboty budowlane jest właśnie Skarb Państwa to nie jest on zobowiązany do udzielenia gwarancji zapłaty określonej w art. 649(1) k.c. Jest to szczególnie istotne, gdyż teraz kontrahenci zawierający umowy o roboty budowlane (m. in. w trakcie partnerstwa publiczno-prywatnego) nie mogą automatycznie oczekiwać udzielenia gwarancji zapłaty od Skarbu Państwa. Ochrona wykonawcy będzie w związku z tym mniejsza.

Należy podkreślić, że w zakresie pojęcia „Skarb Państwa” nie zawierają się również spółki jednostek samorządu terytorialnego – czyli spółki miejskie lub gminne realizujące inwestycje samorządowe (najczęściej w imieniu gmin). Te podmioty nadal będzie dotyczył obowiązek przedstawienia gwarancji zapłaty na żądanie wykonawcy.

Zmiana została wprowadzona przez ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Visits: 28

Skip to content