Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt rozporządzenia skierowano do podpisu Ministra Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu wskazuje:

„Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego został opracowany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pb”. Projekt zmian przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zwanego dalej „rozporządzeniem zifpb”, ma na celu m.in. rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie sposobu wyznaczania powierzchni całkowitej budynku (w zakresie zaliczania tarasów, balkonów i loggii do powierzchni całkowitej budynku), jak również zapewnienie spójności z obecnie procedowanym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 100 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii), zwanym dalej „projektem rozporządzenia Wt”, w zakresie związanym z akustyką lokali mieszkalnych. Projekt nowelizacji rozporządzenia zifpb wprowadza bowiem obowiązek wykonywania analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych, która będzie zawarta w projekcie technicznym.”

Adres internetowy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374152/katalog

Projekt rozporządzenia:

Visits: 63

Skip to content