Formułowanie postanowień umów dotyczących kar umownych 

Prokuratoria Generalna RP przygotowała rekomendacje w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych. Dokument jest pomocny zwłaszcza dla zamawiających.

Celem Rekomendacji jest przedstawienie podstawowych wskazówek dotyczących formułowania postanowień umów w zakresie kar umownych w sposób, który ogranicza ryzyko wątpliwości interpretacyjnych i sporów co do ważności, skuteczności lub treści danej klauzuli. Rekomendacje nie powinny być stosowane automatycznie. W każdym przypadku należy brać pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne konkretnej sprawy, które mogą uzasadniać modyfikację wskazanych tu typowych rozwiązań lub sposobu postępowania.

Praktyczne wskazówki zawarte w Rekomendacjach wymagają każdorazowo dostosowania do specyfiki danego kontraktu, zwłaszcza w przypadku umów bardziej skomplikowanych lub zawieranych w niestandardowych okolicznościach faktycznych lub prawnych.

Rekomendacje dotyczą kary umownej w rozumieniu art. 483 k.c. Ich przedmiotem nie jest kwestia dopuszczalności stosowania innych sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, zwłaszcza konstruowanych na zasadzie swobody umów. Kara umowna stanowi jeden z możliwych sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Rekomendacje nie preferują żadnego z nich. Nie należy zwłaszcza rozumieć ich w ten sposób, że postanowienia dotyczące kar umownych są niezbędne w każdej umowie.

Rekomendacje zawierają przykłady postanowień umowy, które w okolicznościach konkretnej umowy wymagają dostosowania do specyfiki umowy i całościowego uregulowania sankcji kontraktowych, a w tym celu mogą wymagać modyfikacji lub uzupełnienia.

Adres internetowy dokumentu:

https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2

Skip to content