Reforma planowania przestrzennego

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mają uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne. Niewątpliwie wpłyną też na procesy inwestycyjne i decyzje inwestorów.

Ustawodawca wprowadził pakiet zmian, w tym nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który będzie aktem prawa miejscowego i będzie uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy. Samorządy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Plan ogólny zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to dokument zawierający wyłącznie podstawowe ustalenia. Co istotne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Wprowadzona zostaje również nowa forma planu miejscowego tj. zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora. Docelowo ma ona zastąpić uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wydawaną dotychczas na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej. Jego wejście w życie powoduje utratę mocy obowiązującej planów miejscowych lub ich części odnoszących się do terenu objętego tym zintegrowanym planem inwestycyjnym. Inwestor po podpisaniu z gminą umowy urbanistycznej będzie mógł zostać zobowiązany np. do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji.

Data wejścia w życie: 24.09.2023 r.

Adres internetowy ustawy:

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1688

Więcej informacji:

Ustawy podpisane strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Skip to content