Decyzja o warunkach zabudowy, czy jest możliwe jej uzyskanie bez przyłącza do sieci energetycznej?

Decyzja o warunkach zabudowy – krótko o tym, czy jest możliwe jej uzyskanie bez przyłącza do sieci energetycznej? Opisaną sytuację wyjaśnia analiza art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W dzisiejszej publikacji poruszymy temat związany z decyzją o warunkach zabudowy w kontekście możliwości jej uzyskania w sytuacji, gdy inwestor nie posiada przyłącza do sieci energetycznej. Wyjaśnić należy, że decyzja o warunkach zabudowy będzie konieczna w sytuacji, gdy na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Aby wnikliwie przeanalizować przedmiotowe zagadnienie, istotne jest odniesienie się do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że przyłącze energetyczne stanowi jedną z form uzbrojenia terenu inwestycji. Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). Natomiast przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Zatem bezspornym pozostaje okoliczność, iż przyłącze do sieci energetycznej stanowi rodzaj uzbrojenia terenu inwestycji. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.:

„Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków m.in.: istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem art. 61 ust. 5 u.p.z.p., jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.”.

Co w sytuacji, gdy inwestor nie posiada przyłącza do sieci energetycznej?

Inwestor, który nie posiada przyłącza do sieci energetycznej, może ubiegać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby warunek o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., został uznany za spełniony, inwestor zobowiązany jest do przedłożenia do organu administracji umowy zawartej pomiędzy inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną, w której zagwarantowane zostanie inwestorowi wykonanie wymaganego uzbrojenia terenu lub przedłożenie odpowiedniego oświadczenia o zapewnieniu dostawy energii. Konstrukcja ta oparta jest o wytyczne wynikające z art. 61 ust. 5 u.p.z.p.:

„Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p., uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.”.

Inwestor w przypadku braku posiadania przyłącza do sieci energetycznej, powinien podjąć działania w kierunku podpisania umowy z właściwą jednostką organizacyjną (najczęściej przedsiębiorstwem energetycznym), w której zagwarantuje sobie wykonanie niezbędnego uzbrojenia terenu w przyszłości.

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy gwarantującej wykonanie uzbrojenia terenu w przyszłości?

Inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawne związane z realizacją uzbrojenia terenu (do najważniejszych z nich należą):

  1. jasne i czytelne ukształtowanie warunków finansowych związane z realizacją uzbrojenia terenu;
  2. określenie praw i obowiązków inwestora oraz właściwej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do przedmiotowego uzbrojenia terenu;
  3. dokładne określenie terminu do kiedy zostanie zrealizowane dane uzbrojenie terenu;
  4. dokładne określenie parametrów technicznych przyłączenia.

Stan prawny na dzień 21 lutego 2023 r.

Autor: Agata Grad

Visits: 75

Skip to content