Panele fotowoltaiczne a obowiązujące przepisy prawa budowlanego

Panele fotowoltaiczne i farmy fotowoltaiczne – uregulowania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz ogólny zarys procesu inwestycyjnego. Niezwykle korzystne rozwiązanie na trudne czasy, jednakże wymagające należytego przygotowania całego procesu inwestycyjnego.

W dzisiejszej publikacji poruszony zostanie temat rozwoju inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), mianowicie o rozwiązaniach fotowoltaicznych w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych, wynikający z przepisów ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) – dalej „pr. bud.”. Rozwój tej gałęzi gospodarki realnie wpływa na rosnące zainteresowanie zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, które coraz częściej decydują się na oszczędność i optymalizację właśnie przy pomocy paneli fotowoltaicznych. Galopujące ceny energii oraz brak stabilności na rynku energetycznym są wyłącznie motorem do dalszych wzrostów dla inwestycji PV.

Panele fotowoltaiczne, a obowiązujące przepisy Prawa budowlanego

Ustawodawca w przepisach pr. bud., wyodrębnił dwie kategorie inwestycji związanych z instalacją fotowoltaiki. Rozgraniczenie to ma decydujący wpływ na przebieg procedury, która będzie wymagana do legalnego zrealizowania planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Przepisem wprost regulującym przedmiotową kwestię jest art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c pr. bud. zgodnie z którym:

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej “uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a pr. bud.”.

Kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zainstalowanie urządzeń fotowoltaicznych?

Wyjaśnić należy, że inwestor zobligowany będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 28 ust. 1 pr.bud., w sytuacji, gdy planowane urządzenia fotowoltaiczne przekroczą swoją mocą wartości 50 kW. W praktyce podmioty prywatne mieszczą się w mocy do 50 kW, jednakże spółki i większe podmioty gospodarcze, instytucje etc., zobowiązane są do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ciekawe i ważne stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – dalej „GUNB” w sprawie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do urządzeń fotowoltaicznych.

Podążając za stanowiskiem GUNB, zaprezentowanym na oficjalnej stronie urzędu należy wskazać, że:

„Decyzji o warunkach zabudowy nie wymaga instalacja na obiekcie budowlanym urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, o ile czynność ta nie prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja ta dotyczy urządzeń fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby danej nieruchomości, gdyż wówczas nie zmienia się jej sposób użytkowania, a jedynie źródło, z którego pozyskiwana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z nieruchomości.”.


Zatem GUNB w swoim stanowisko wprost określił, że decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy m.in. nie jest wymagane dla danej inwestycji uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli przy instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 50 kW.

Duże farmy fotowoltaiczne a obowiązujące przepisy prawa.

Inwestor planując realizację dużej farmy fotowoltaicznej, której moc zdecydowanie przekracza wartość 50 kW, musi liczyć się z obowiązkiem przejścia przez zdecydowanie trudniejszą ścieżkę proceduralną. Decydujące znaczenie mają wówczas przepisy prawa lokalnego, ewentualnie zapisy konkretnych decyzji o warunkach zabudowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt czy dyspozycje wynikające z wyżej wymienionych przepisów, umożliwiają realizację takiego zamierzenia na danym terenie. Podjęcie decyzji o tego typu inwestycji bez wnikliwej analizy przepisów, uwarunkowań lokalnych, dostępu do linii energetycznych, dojazdów etc., może przyczynić się do sporych strat finansowych po stronie inwestora. Należycie przygotowany proces inwestycyjnych jest niejako gwarancją na skuteczną i legalną realizację inwestycji oraz właściwe wyliczenie potencjalnych zysków płynących z farmy fotowoltaicznej. Na każdym etapie inwestycji należy mieć na uwadze racjonalną optymalizację oraz przestrzeganie fundamentalnych zasad ekonomiki inwestycji. Jednakże tematyka ta jest na tyle rozbudowana, że zostanie ona dokładniej przybliżona i wyjaśniona w kolejnym wpisie.

Link do stanowiska GUNB:

Stanowisko GUNB – interpretacja

Autor: Agata Grad

Skip to content