­Od 1 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiona Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego C-KOB

Cyfrowa książka obiektu budowlanego to nowe rozwiązanie, które będzie działać w ramach systemu c-KOB. Dotychczas prowadzenie książki obiektu budowlanego odbywało się jedynie w tradycyjnej postaci papierowej. Od 1 stycznia 2023 r. dostępny będzie również elektroniczny wariant KOB.

System c-KOB: nowa aplikacja do zapisu informacji dotyczących obiektu budowlanego

Cyfrową książkę obiektu budowlanego będzie można prowadzić za pośrednictwem strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od 1 stycznia system c-KOB ma znajdować się pod linkiem https://c-kob.gunb.gov.pl/. Co istotne, nie są planowane znaczące zmiany w zakresie zawartych informacji, podobnie jak w przypadku tradycyjnej formy, będą to:

  • informacje o obiekcie budowlanym;
  • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektu budowlanego;
  • wykonane po oddaniu obiektu do użytkowania roboty budowlane;
  • przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych;
  • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i wszelkie pozostałe dokumenty dotyczące danego obiektu budowlanego wydane przez organy administracji publicznej.

Główną nowością jest zatem sama aplikacja, która ma na celu ułatwienie prowadzenia dokumentacji.

Termin założenia cyfrowej książki obiektu budowlanego

Jedną z nowości w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego jest regulacja zawarta w dodanym art. 60c Prawa budowlanego, która wprowadza termin na założenie książki obiektu budowlanego. Termin wynosi 30 dni, licząc od wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, upływu terminu na zgłoszenie, dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Istotny będzie także termin dodawania wpisów w systemie c-KOB. Wszelkie zmiany dotyczące obiektu powinny być niezwłocznie aktualizowane w aplikacji, jednak nie później niż siedem dni od dnia zaistnienia okoliczności, której dotyczy wpis.

Co więcej, początkowo system c-KOB będzie działać równolegle z tradycyjną wersją księgi obiektu budowlanego. Właściciele i zarządcy budynków będą mogli korzystać z obydwóch wariantów do końca 2026 roku. Od 1 stycznia 2027 r. będzie ona dostępna wyłącznie w formie elektronicznej.

C-KOB zapewni łatwiejsze kontrole

Warto pamiętać, że cyfryzacja książki obiektu budowlanego znacznie ułatwi różnego rodzaju kontrole. Wynika to z faktu, że informacje będą od razu widoczne dla organów nadzoru budowlanego, jak również innych organów powołanych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych lub do prowadzenia działań ratowniczych.

Za prowadzenie książki będzie odpowiedzialna wskazana w niej osoba fizyczna. Prowadzący książkę oraz odpowiedzialny za jej założenie będą musieli założyć konta w systemie c-KOB.

Z uwagi na wprowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego dodano do Prawa budowlanego całkowicie nowy rozdział 5d zatytułowany „Książka obiektu budowlanego”.

Tekst do rozdziału 5d ustawy Prawo budowlane (obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.):

Od 1 stycznia c-KOB jest dostępny pod adresem:

https://c-kob.gunb.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000277801.pdf

Autor: Agata Grad

Skip to content