Przykładowe klauzule przeglądowe do stosowania w umowach o roboty budowlane

Urząd Zamówień Publicznych opublikował przykładowe klauzule przeglądowe do stosowania w umowach o roboty budowlane. Klauzule stanowią rodzaj wzorców zapisów umownych pozwalających na dokonanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego polegających m.in. na zmianie terminu wykonania czy sposobu płatności, waloryzacji wartości umowy.

Klauzule przeglądowe wprowadzone do umowy o zamówienie publiczne pozwalają na usprawnienie realizacji przyszłej umowy, a także mogą przyczynić się do zniwelowania lub uczynienia mniej uciążliwymi ewentualnych problemów pojawiających się w związku z realizacją kontraktu. Nabierają one szczególnego znaczenia w obszarach, w których występują długoterminowe zamierzenia inwestycyjne, realizowane w ramach wieloletnich kontraktów.

Czego dotyczą przykładowe klauzule

Publikacja UZP zawiera przykładowe wzory zapisów umów o roboty budowlane w zakresie zmiany:

  • zakresu robót,
  • postanowień umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.,
  • terminu wykonania umowy,
  • technologii robót,
  • harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  • podwykonawców lub osób skierowanych do realizacji umowy,
  • wysokości wynagrodzenia i warunków płatności,
  • składu wykonawców wspólnie realizujących umowę.

Jednym z ciekawych przykładów jest:

  • zmiana technologii wykonania robót

1. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

1.1. podwyższą jakość wykonanych robót, lub

1.2. zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub

1.3. pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub

1.4. pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu  zamówienia po ich zakończeniu, lub

1.5. zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

Klauzule mogą być przykładem do wykorzystania w praktyce udzielania zamówień publicznych. Zamawiający, którzy będą wykorzystywać prezentowane przykłady powinni określić i dostosować zapisy do realiów rynkowych i danego kontraktu, aby stworzona w taki sposób klauzula mogła być efektywnie wykorzystana w danym stanie faktycznym. Konieczne może być również stworzenie przez zamawiającego procedury weryfikacji wskazywanych przez Wykonawcę podstaw zmiany umowy.

Tekst do dokumentu znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-przegladowe-w-umowach-o-roboty-budowlane

Autor: Agata Grad

Skip to content