Szersza waloryzacja wynagrodzeń dla wykonawców i podwykonawców – ważne zmiany w zamówieniach publicznych.

Od 10.11.2022 r. poszerzono zakres waloryzacji wynagrodzeń a także rozszerzono wymagania co do zapisów waloryzacyjnych w umowach dotyczących realizacji robót budowlanych w ramach zamówień publicznych.

Data wejścia w życie: 10.11.2022 r. 

Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185) wprowadziła istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Waloryzacja wynagrodzeń dla umów powyżej 6 miesięcy

Dotychczas, by móc waloryzować wynagrodzenie umowa musiała być zawarta na czas powyżej 12 miesięcy – obecnie skrócono ten okres powyżej 6 miesięcy. Oznacza to, że od 10 listopada 2022 roku zapisy o waloryzacji muszą być wprowadzane do umów zawieranych na okres powyżej 6 miesięcy. Tego rodzaju zmiana jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy borykając się ze skutkami galopującej inflacji, nie są w stanie realnie wycenić kosztów realizacji zamówień w dłuższej perspektywie czasu.

Waloryzacja dla większego katalogu umów

Co istotne w prowadzonych zmianach, ustawodawca wprowadził do waloryzacji także umowy na dostawy – dotychczas nie było możliwości zmiany wynagrodzenia za tego rodzaju usługi.

Tym samym obowiązek zawarcia klauzul waloryzacyjnych będzie dotyczył także umów na dostawy, a nie jak dotychczas jedynie względem umów na usługi i roboty budowlane.

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

Przed wejściem w życie ustawy możliwe było dokonanie zmiany umowy pod warunkiem, że nie zmieniała ona jej ogólnego charakteru, a wzrost ceny umowy nie wynosił więcej niż 50 % jej pierwotnej wartości. Zmiany odnośnie wynagrodzenia wykonawcy były jednak mało precyzyjne – po wprowadzonej nowelizacji ustawodawca jasno wskazuje, zmiany umowy na tej podstawie może polegać w szczególności na zmianie wysokości ustalonej w ofercie ceny.

Zmiana umów już obowiązujących

Wraz z ustawą dopuszczono także wprowadzanie zmian w umowach już obowiązujących – bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Wprowadzono możliwość doprecyzowania obowiązujących umów.  

Co istotne: w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia zwiększony koszt realizacji zamówienia ponoszą obie strony w uzgodnionych częściach – sam sposób modyfikacji wynagrodzenia można oprzeć o wskaźniki zmiany cen materiałów np. GUS. Regulacja znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu pomiędzy wykonawcami a podwykonawcami.

Odpowiedzialność wobec podwykonawcy

Ustawa nałożyła na wykonawcę także obowiązek waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane przez zamawiającego, będzie zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzeń wypłacanych swoim podwykonawcom, z którymi zawarł umowy na okres powyżej 6 miesięcy. Obowiązek po nowelizacji dotyczy również dostawców np. materiałów budowlanych.  Warunki realizacji umowy przez podwykonawcę nie mogą być mniej korzystne niż przed zmianami.

Podsumowanie zmian:

  • można dokonać zmiany sposobu rozliczania umowy i zasad wynagrodzenia wykonawcy,
  • modyfikacji należy dokonywać bez naruszenia zasad równowagi ekonomicznej stron,
  • bazą do zmian powinien być faktyczny wzrost wartości cen i materiałów,
  • maksymalna zmiana wartości umowy może wynieść 50% pierwotnej,
  • zmian można dokonywać dla umów trwających już przed wejściem w życie ustawy,
  • waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy nakłada na niego obowiązek zrobienia tego samego dla podwykonawcy.

Umówienie zmian znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.gov.pl/web/uzp/publikacja-ustawy-z-dnia-7-pazdziernika-2022-r-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-uproszczenia-procedur-administracyjnych-dla-obywateli-i-przedsiebiorcow

Tekst ustawy :

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710

Autor: Agata Grad

Skip to content