Zmiana zasad wyznaczania terminów składania wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie lub restauratorskie.

20.10.2022 weszło w życie Rozporządzenie MKiDN zmieniające zasady wyznaczania i ogłaszania terminów składania wniosków o dotację na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (Dz. U. z 2022 r. poz 2053).

Zmiany dotyczą:

  • terminów naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej kierowanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zamiast dotychczasowego ścisłego określenia terminów zakończenia naborów wniosków (dla przypomnienia, zależnie od rodzaju dotacji były to: 31 marca i 31 października) przyjęto, że wnioski o udzielenie dotacji przez ministra składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków. Zniknie także, dotychczas obligatoryjny, drugi nabór wniosków. Minister w każdym roku ma ogłaszać nie mniej niż jeden termin naboru wniosków o dofinansowanie prac które mają być przeprowadzane i o refundację wydatków. Terminy będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej a sam nabór będzie trwał 30 dni.

Terminy składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków pozostały bez zmian.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2022 r. poz. 2053).

Autor: Agata Grad

Skip to content