Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków- zmiany w 2023 r.

Dnia 18 października 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wprowadza zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji rozszerzające zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli.

Zmiany wprowadzone ustawą obejmują m.in.:

  • nałożenie obowiązku na właściciela lub zarządcę budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w którym są świadczone usługi dla ludności – umieszczania w widocznym miejscu w tym budynku kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, o ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone,
  • wprowadzenie obowiązku dołączenia przez Inwestora świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków,
  • nowy obowiązek okresowych kontroli określonych źródeł ciepła oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji (uszczegółowienie znajduje się w ustawie),
  • obowiązek umieszczenia w ogłoszeniu lub reklamach o zbyciu lub najmie budynków lub jego części informacji energetycznych dot. budynku,
  • obowiązek notariusza odnotowania w akcie notarialnym przekazania nabywcy przez zbywcę nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Szereg zmian został szczegółowo opisany w informacji znajdującej się pod adresem:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/cztery-ustawy-z-podpisem-prezydenta,60063

Tekst ustawy:

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2539_u.htm

Przebieg procesu legislacyjnego:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2539

Ustawa wejdzie w życie w dniu 28.04.2023 r.

Autor: Agata Grad

Visits: 564

Skip to content