Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy – zmiany w prawie budowlanym

Zmiana wprowadzona z dniem 10 sierpnia 2022 r. w ustawie Prawo budowlane doprecyzowała, iż pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu.

Ustawodawca nowelizacją Prawa budowlanego dodał ust. 1a w art. 33 o treści: „Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane dla takiego obiektu. Nie zwalnia to z obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, art. 29a i art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a.”.

W myśl nowego przepisu pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, tym samym pozostawiono wybór w tym zakresie inwestorowi. Jest to o tyle istotna kwestia, iż dotychczas zarówno organy administracji architektoniczno- budowlanej, jak i sądy administracyjne nie wypracowały jednolitego stanowiska w przedmiocie dopuszczalności wyłączenia przyłączy. Istotny problem interpretacyjny stanowiły przepisy dotyczące realizacji przyłączy w kontekście wydawania pozwoleń na budowę dla obiektów budowlanych, do których przyłącza muszą być doprowadzone.

W związku z prowadzoną zmianą:

opracowanie może nie obejmować przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Jednakże, należy zwrócić uwagę, że:

wyłączenie przyłączy z zakresu opracowania nie oznacza, że do ich realizacji nie trzeba dokonać innych formalności – nadal konieczne jest dochowanie warunków wynikających z Prawa budowlanego.

Aby wybudować poza pozwoleniem na budowę przyłącze, konieczne powinno być albo dokonanie zgłoszenia (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23), albo sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art. 29a). Ponadto w stosunku do obiektu, który powinien być zaopatrzony w przyłącza, będzie pozostawiony obowiązek zapewnienia realizacji tych przyłączy na etapie oddania do użytkowania; nawet bowiem jeżeli przyłącza nie były przedmiotem pozwolenia na budowę budynku, na etapie oddania do użytkowania będą musiały być przedmiotem protokołu badań i sprawdzeń (zgodnie z artykułem 57 ust. 1 pkt 4 lit. a).

Ustawodawca dodając nowy przepis miał na celu wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych oraz doprecyzowanie występujący wątpliwości.

Przepis wszedł w życie 10 sierpnia 2022 roku.

Autor: Agata Grad

Visits: 56

Skip to content