Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) weszło w życie z dniem 21 września 2022 r.

Z dniem 20 września 2022 r. tracą moc przepisy techniczno- budowlane w obszarze drogownictwa, tj:

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 735 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. poz. 116 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

Zostaną one zastąpione nowymi przepisami techniczno- budowlanymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno -budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518). Ustawodawca postanowił wprowadzić jedno rozporządzenie, zamiast trzech odrębnych.

Nowe regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno- technicznych, tym samym nie będą zawierały szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to miejsce dotychczas. Wymagania zawarte w rozporządzeniu zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, w Polskich Normach oraz będą uzupełniane wiedzą osób pełniących samodzielne funkcje technicznych w budownictwie. Stosowanie WiS nie będzie jednak obligatoryjne. Oznacza to, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno- budowlanych (PTB) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Przeniesienie szczegółów technicznych z rozporządzeń do WiS ma umożliwić szybsze reagowanie na zmiany w podejściu do projektowania oraz w zakresie stosowanych technologii i wyrobów budowlanych

W ramach zmian Ministerstwo Infrastruktury przygotowało szereg tematycznych wytycznych, który są rekomendowane do zastosowania w drogownictwie i mostownictwie. Można się z nimi zapoznać na stronie:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach

Tekst obowiązującego rozporządzenia znajduje się pod adresem:

https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2022/1518/text.pdf

Rozporządzenie weszło życie z dniem 21 września 2022 r.

Autor: Agata Grad

Skip to content