Ciekawe interpretacje GUNB – wystawienie własnej deklaracji właściwości użytkowych

Na stronie GUNB opublikowano kolejną interpretację.

Pytanie:

Czy na podstawie europejskiej oceny technicznej (ETA), uzyskanej przez producenta z innego kraju, mogę wystawić własną deklarację właściwości użytkowych? W nowej deklaracji zmienią się jedynie dane producenta. Uzyskam również zgodę tego producenta. Ocena natomiast wydana będzie w oparciu o udostępnioną europejską ocenę techniczną i deklarację producenta. Czy mogę sprzedawać ten wyrób budowlany pod własnym logo i nową nazwą handlową?

Odpowiedź:

Producent nie może sporządzić deklaracji właściwości użytkowych, na podstawie europejskiej oceny technicznej i/lub certyfikatów stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, wydanymi dla innego producenta. Nawet wówczas, jeżeli faktyczny wytwórca wyrobów budowlanych wyraził na to zgodę.

Natomiast może uzyskać europejską ocenę techniczną i/lub ww. certyfikaty, gdy są wymagane. W dokumentach tych jego dane będą podane jako dane producenta. Przy czym notyfikowana jednostka oceny technicznej, która wydała ocenę techniczną dla rzeczywistego wytwórcy wyrobu budowlanego, ma prawo odpowiednio wykorzystać wcześniej uzyskane przez tę jednostkę wyniki badań, obliczeń i ocen. Musi przy tym uzyskać zgodę właściciela pierwotnie wydanej europejskiej oceny technicznej czy wydanego certyfikatu.

Jeżeli wyrób budowlany jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent musi sporządzić deklarację właściwości użytkowych przed wprowadzeniem takiego wyrobu do obrotu. Upoważnia go to do umieszczenia na nim oznakowania CE, a następnie wprowadzenia tego wyrobu budowlanego do obrotu. Wynika to z:

  • rozporządzenia nr 305/2011, które ustanowiło zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
  • ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyjaśnienia na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ciekawe-interpretacje-gunb-wystawienie-wlasnej-deklaracji-wlasciwosci-uzytkowych

Skip to content