Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy

W dniu 26 kwietnia 2024 r. na stronie RCL opublikowano raport z konsultacji publicznych i opiniowania Projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano rozwiązania regulujące sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie: maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej i maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, udziału powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowej, wysokości zabudowy, geometrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci dachowych), minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej liczby miejsc do parkowania. Rozporządzenie będzie określać także sposób ustalania wielkości tych parametrów w oparciu o analizę urbanistyczną. Zmodyfikowano również przepisy dotyczące wyznaczania linii zabudowy i ustalania wysokości zabudowy.

Informacje o procesie legislacyjnym:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12377153/katalog/13007593#13007593

Skip to content