Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 25.03.2024 r.

25.03.2024 r. w biurze POIIB odbyło się dwunaste posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Piotr Cychnerski, Z-ca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Kapituły, omówił projekt regulaminu konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie obiektu budowlanego pod hasłem „Obiekt w obiektywie”. Po dyskusji Członkowie Rady zaproponowali przyznanie dodatkowych nagród (upominków) wszystkim uczestnikom konkursu w postaci materiałów promocyjnych Izby. Regulamin będzie obowiązywał w kadencji 2022- 2026 POIIB. Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie obiektu budowlanego pod hasłem „Obiekt w obiektywie”. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Następnie Maciej Niedostatkiewicz, członek Rady, omówił projekt regulaminu „Nagroda Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na wyższej uczelni w województwie pomorskim” w kategoriach:

 •  konstrukcje budowlane i inżynierskie, wraz z problematyką wyburzeniową,
 •  inżynieria transportu (drogi, koleje i mosty),
 •  instalacje sanitarne,
 •  instalacje elektryczne i telekomunikacja.

W trakcie dyskusji Członkowie Rady zaproponowali uszczegółowienie jednej z kategorii nadając jej brzmienie: Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne oraz telekomunikacyjne. Regulamin będzie obowiązywał w kadencji 2022- 2026 Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu nagrody Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na wyższej uczelni w województwie pomorskim”. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady Ryszard Kwiatkowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji, która  została przyjęta przez Radę Izby. W zawiązku z powyższym zaproponował kandydaturę Marka Zackiewicza, Z-cę Przewodniczącego Rady, na Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji oraz aktualizację składu zespołu:

Przewodniczący – Marek Zackiewicz

Członkowie:

 • Ryszard Kwiatkowski
 • Urszula Korczyk
 • Monika Zwolińska
 • Łukasz Krawczyk
 • Andrzej Nowosielski
 • Paweł Wilde
 • Łukasz Wojtczak
 • Sylwia Piotrowicz- Gnyp.

Po dyskusji Członkowie Rady w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęli kandydaturę Marka Zackiewicza na Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji oraz zaproponowany skład osobowy zespołu.

Następnie prof. Krzysztof Wilde zaproponował zorganizowanie w ramach integracji dwudniowego wyjazdowego posiedzenia Rady wraz z organami statutowymi Izby. Po dyskusji Członkowie Rady zaakceptowali pozytywnie propozycję wyjazdowego posiedzenia wspólnie z przedstawicielami organów statutowych z ewentualnym częściowym finansowaniem przez uczestników.

Ryszard Wróbel, Przewodniczący Zespołu ds. Odznaczeń, omówił stan przygotowań do uhonorowania osób, które będą wyróżnione podczas obchodów Dnia Budowlanych 2024. Przedstawił listę osób wytypowanych przez Zespół do wyróżnienia. Po dyskusji Członkowie Rady odrzucili przy jednym głosie wstrzymującym się zaproponowane przez Zespół ds. Odznaczeń kandydatury osób do nadania Odznaki Honorowej PIIB i zaproponowali zaktualizowaną listę osób wytypowanych do wyróżnienia, analogiczną do zaproponowanej przez Zespół, z wyjątkiem osoby odrzuconej. Zaproponowana lista została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej mgr inż. Grzegorzowi Witkiewiczowi- POM/BO/5312/01, inż. Hannie Włodarczyk- POM/IS/0046/05, mgr inż. Ryszardowi Adkonisowi- POM/BO/0024/01, mgr inż. Krzysztofowi Kwiecień- POM/IS/0049/05. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Maciej Niedostatkiewicz, członek Rady oraz Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, omówił „Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa”, który jest procedowany w ramach prac Komisji. Po dyskusji Członkowie Rady uznali, że przedstawiony projekt regulaminu jest dokumentem, który wymaga dalszego procedowania, a w obecnej formie nie jest możliwy do wprowadzenia w ramach działalności samorządu zawodowego, jakim jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Przedstawiony projekt posiada bardzo rozbudowany system punktowy, brak jest jednoznacznego wskazania, czym skutkuje niedomiar w zakresie zebrania w okresie rozrachunkowym punktów za podnoszenie kwalifikacji i jednocześnie brak jest wskazania, jakie są następstwa zebrania punktów nadmiarowych. Regulamin nie jest skoordynowany z jakimikolwiek informacjami w jaki sposób prowadzona będzie dokumentacja podnoszonych kwalifikacji zawodowych przez inżynierów zrzeszonych w samorządzie zawodowym. Należy zauważyć, że wprowadzanie obowiązku dokumentowania działań zawodowych i około zawodowych w celu późniejszego procedowania ich oceny bez sprawnego aparatu administracyjnego jest działaniem niewłaściwym. Uwzględniając jednak tendencje w samorządach zawodowych do tworzenia dokumentów wskazujących na rolę samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ich członków, proponuje się znaczące skrócenie treści przedstawionego regulaminu, istotne ograniczenie lub wręcz likwidacje zaproponowanego systemu punktowego i rozważenie zmiany tytułu samego dokumentu z regulaminu na Zbiór dobrych praktyk.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się 17.06.2024 r.      

Skip to content