Propozycja zmian prawa budowlanego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad liberalizacją przepisów prawa budowlanego. Ma ona uprościć m.in. budowę przydomowych schronów czy kiosków.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę. Jak wskazano proponowane zmiany wynikają z potrzeby dalszego upraszczania i przyspieszania procesu inwestycyjno-budowlanego, dlatego proponuje się rozszerzyć katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a także z obowiązku dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej, które obecnie wymagają pozwolenia na budowę.

Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, mają zostać dodane m.in.:

  • przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2,
  • niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2),
  • wyloty do cieków naturalnych,
  • wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne,
  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3
  • przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania.

Z kolei do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in.:

  • maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m posadowione na gruncie,
  • budowę drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych), przy czym liczba tych obiektów realizowanych bez pozwolenia i zgłoszenia będzie ograniczona względem powierzchni działki,
  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3,
  • roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Adres internetowy do przebiegu prac legislacyjnych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382501/katalog/13041767#13041767

Tekst do projekt ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12382501/13041767/13041768/dokument658221.pdf

Uzasadnienie do projektu ustawy:

Visits: 39

Skip to content