Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

W październiku zeszłego roku pojawiło się w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wejdzie ono w życie 1 kwietnia tego roku. Co się wówczas zmieni?

Kwietniowe zmiany w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

Dzięki nowelizacji treści rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ujednolicono sposób wyznaczania powierzchni zabudowy budynku. Przypomnijmy, że aktualnie część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych. Przy czym, zgodnie z aktualnym brzmieniem § 14 pkt. 4 lit. 1, „powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony”. Z kolei od kwietnia, powierzchnię zabudowy będzie trzeba pomniejszyć o powierzchnię części zewnętrznych budynku, w tym o tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy, balkony oraz loggie. Wprowadzane zmiany obejmą również sposób obliczania powierzchni całkowitej budynku. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, powierzchnię całkowitą budynku trzeba będzie pomniejszyć o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii.

Nowe obowiązki projektantów

Kolejne zmiany wprowadzane w omawianym rozporządzeniu dotyczą nałożenia nowych obowiązków na projektantów. Od kwietnia projektanci będą zobowiązani zamieszczać w projekcie technicznym informacje o analizie w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, które mają na celu spełnienie wymagań akustycznych wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bud. Chodzi o warunki akustyczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projektanci będą zobowiązani zamieszczać informacje o „zakładanym poziomie hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek, poziomie wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku, w tym dla przegród pomiędzy lokalami, okien, drzwi wejściowych do lokali, wyrobach budowlanych zapewniających wymaganą izolacyjność akustyczną przegród, dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Adres internetowy do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2442

Visits: 71

Skip to content