E- CRUB- zgoda na udostępnianie w wyszukiwarce danych kontaktowych.

Informujemy, że członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa, którzy figurują w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane mają możliwość przesyłania na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgód na udostępnianie w wyszukiwarce publicznej e-CRUB ich danych kontaktowych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w zakresie: imię lub imiona i nazwisko uprawnionego; tytuł zawodowy; stopień lub tytuł naukowy; województwo zamieszkania; numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych; dziedzina, zakres, specjalność uprawnień; przynależność uprawnionego do izby samorządu zawodowego są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego obligatoryjnie. Natomiast dodatkowo osoba, która figuruje w rejestrze GINB, może wyrazić zgodę na udostępnienie w ten sposób jej adresu do korespondencji lub numeru telefonu lub adresu e-mail.

GUNB przygotował wzór zgody, który jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu:
Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Osoba zainteresowana udostępnieniem swoich danych do kontaktu powinna go wypełnić, podpisać i wysłać do GUNB pocztą tradycyjną, bądź poprzez e-PUAP.
Zgodnie z przepisami RODO dane, co do których została wyrażona zgoda, są udostępniane na stronie internetowej GUNB przez okres obowiązywania zgody. W przypadku otrzymania informacji o jej wycofaniu, dane których dotyczyła są usuwane ze strony internetowej GUNB w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.
Poszerzenie zakresu informacyjnego wyszukiwarki publicznej o dane kontaktowe, będzie korzystne zarówno dla osób wpisanych do rejestru, ponieważ poprawi ich dostępność na rynku pracy, jak i ich ewentualnych pracodawców/zleceniodawców, bo może znacząco skrócić czas poszukiwania specjalisty. Zamieszczenie w rejestrze danych kontaktowych uprawnionego umożliwi natychmiastowy bezpośredni kontakt z poszukiwanym specjalistą.

System e-CRUB został stworzony m.in. z intencją bezpośredniego udostępniania zasobów rejestru GINB każdemu zainteresowanemu. Ułatwienie kontaktu z osobami, które figurują w rejestrze, jest więc dopełnieniem funkcji informacyjnej systemu.

Visits: 89

Skip to content