Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 05.02.2024 r.

05.02.2024 r. w biurze POIIB odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, omówił sprawozdanie z działalności Rady POIIB za okres 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Podziękował Przewodniczącym organów statutowych za terminowe przygotowanie i przesłanie do Biura Izby sprawozdań, które zostaną włączone do materiałów na XXIII Zjazd Sprawozdawczy.

Joanna Małachowska, Skarbnik Izby, omówiła realizację budżetu POIIB za 2023 r., który został uchwalony przez XXII Zjazd Sprawozdawczy. Realizacja budżetu odbywała się zgodnie z planem i założonym harmonogramem. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2023 r. będzie załączone do materiałów na XXIII Zjazd Sprawozdawczy.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, prof. Krzysztof Wilde, który przedstawił propozycję zorganizowania przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa konkursu fotograficznego na najciekawsze zdjęcie obiektu budowlanego pod hasłem „Obiekt w obiektywie”. W konkursie będą mogli uczestniczyć członkowie POIIB. Poinformował, że podobne projekty są realizowane w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz na Politechnice Gdańskiej. Anna Banaś, członek Izby oraz pracownik PG, omówiła wstępny projekt regulaminu konkursu, przedstawiła propozycję poszczególnych kategorii konkursowych, wybór formy zdjęć i ich katalogowania oraz sposób wysyłki. Wynikiem konkursu będzie opracowanie kalendarzy z pracami laureatów. Omówiła także propozycję nagród oraz wyróżnień dla najlepszych prac. Prof. Krzysztof Wilde zaproponował na Przewodniczącego kapituły konkursu Piotra Cychnerskiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kapituły wraz z Anną Banaś zaproponuje pozostałych członków kapituły. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali kandydaturę  Piotra Cychnerskiego na Przewodniczącego kapituły oraz przyjęli wstępny projekt regulaminu konkursu, który zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Rady.

Prof. Krzysztof Wilde poinformował, że w dniach 20 – 21.09. 2024 r. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizuje V Forum Inżynierskie. Na miejsce organizacji wytypowano Hotel Almond Business & SPA Gdańsk, najkorzystniejszą lokalizację pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym. Przewodniczący Rady zaproponował, aby tematem przewodnim forum była kwestia odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa pod hasłem: „Co to znaczy być odpowiedzialnym inżynierem? Etyka zawodowa i odpowiedzialność inżyniera budownictwa”.

Prof. Krzysztof Wilde, w związku z przyjęciem przez Radę w dniu 06.11.2023 r. zasad organizowania imprez integracyjnych oraz sposobu rozliczania ich kosztów, zaproponował rozwiązanie Zespołu ds. Integracji, jako ciała w świetle nowych uregulowań niepotrzebnie dublującego obowiązki pracowników Biura Izby, a także absorbującego bez uzasadnienia czas i uwagę jego członków. Zadania związane z organizacją imprez integracyjnych przypisane do tej pory Zespołowi, zostałyby  przejęte w całości przez pracowników Biura POIIB. Inicjatorami imprez integracyjnych będą członkowie Rady, ich propozycje wraz z preliminarzem kosztów zostaną przedstawione i omówione na posiedzeniu Rady POIIB, a po ich przyjęciu skierowane do Biura Izby w celu organizacji danej imprezy integracyjnej. Ryszard Kwiatkowski, członek Rady, poinformował, że w związku z powyższym składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji. Po dyskusji członkowie Rady przyjęli rezygnację Ryszarda Kwiatkowskiego z pełnionej funkcji, a jednocześnie zdecydowali o nierozwiązywaniu Zespołu ds. Integracji. Na kolejnym posiedzeniu Rady zostanie wybrany nowy Przewodniczący Zespołu ds. Integracji oraz nastąpi aktualizacja  składu zespołu.

Piotr Korczak, członek Rady, zapytał o intencje Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące wykupu udziałów w Wydawnictwie „Inżynier Budownictwa”- do Zarządu PZiTS wpłynęło pismo odnośnie wykupu udziałów od Stowarzyszenia. Marek Zackiewicz, Zastępca Przewodniczącego Rady, poinformował, że wie o tych intencjach i ma poważne wątpliwości co do tych działań. Poinformował, że do Zarządu Głównego PZiTB również wpłynęło podobne pismo. Zaznaczył także, że poruszy ten temat na forum PIIB.

Piotr Zimniak, Zastępca Przewodniczącego Rady, poinformował, że w dniu 31.01.br. odbyło się kolejne posiedzenie Centralnej Komisji ds. Cyfryzacji skupiającej się na działaniach zmierzających do dalszej nieuniknionej cyfryzacji. Proces cyfryzacji obiegu dokumentów w PIIB przebiega zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem realizacji. Rozwijane są metody komunikacji cyfrowej z członkami PIIB. Rozbudowywana jest strona www oraz aplikacja, gdzie członkowie mają dostęp do norm technicznych, szkoleń, benefitów wynegocjowanych przez PIIB, Biuletynów PIIB oraz OIIB, ofert zakupu Kwalifikowanego podpisu elektronicznego z rabatami, jak i wiele innych przydatnych informacji pozwalających załatwić sprawy członkowskie.

Na tym posiedzenie Rady zakończono, a następne odbędzie się 25.03.2024 r.

Skip to content