Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11.09.2023 r.

11.09.2023 r. w biurze POIIB odbyło się ósme posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Sekretarz Rady POIIB, Wiktor Łącki  poinformował, że POIIB co roku podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania w wysokości 75%  prenumeraty jednego wybranego przez członka Izby czasopisma naukowo – technicznego. Wykaz tytułów objętych prenumeratą ujęty będzie w numerze 4/2023 kwartalnika „Pomorski Inżynier”, ponadto zostanie umieszczony na stronie internetowej Izby, w serwisie Facebook i LinkedIn oraz w newsletterze. Wiktor Łącki  przedstawił projekt uchwały w sprawie prenumeraty czasopism dla członków POIIB, uchwałę przyjęto jednomyślnie. Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, poinformował, że w dniu 11.09. b.r. w siedzibie POIIB zorganizowano spotkanie przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Województwa Pomorskiego, w którym wzięli udział:

 • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku;
 • Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej;
 • Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP;
 • Dziekan Rady Okręgowej Radców Prawnych;
 • adwokaci Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku;
 • Prezes Rady Notarialnej w Gdańsku;
 • komornik Izby Komorniczej w Gdańsku;
 • Przewodniczący Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zebrani, w nawiązaniu do Deklaracji Przedstawicieli Samorządów Zawodowych Woj. Pomorskiego, przyjętej na spotkaniu w Złotej Bramie w Gdańsku 3.10.2003 r. oraz do Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z 27.09.2021 r., wyrazili wolę współpracy Samorządów oraz przedyskutowali możliwości i formy wspólnych inicjatyw. Przewodniczący Rady POIIB prof. Krzysztof Wilde, omówił tekst przygotowanej Deklaracji Powołania Pomorskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego, która po uwzględnieniu uwag uczestników, została podpisana podczas spotkania. Prezydencję Pomorskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego w pierwszej kadencji sprawuje Przewodniczący Rady POIIB, kolejne kadencje Prezydencji obejmują samorządy- sygnatariusze niniejszego Porozumienia. Ryszard Kwiatkowski, Członek Rady, omówił zadania ww. Forum, do których należą w szczególności:

 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, dotyczących działania zawodów zaufania publicznego i zapewniania warunków do wykonywania ustawowych zadań tych zawodów;
 • konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządowej;
 • integracja środowisk zawodowych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Forum i przepisów prawa;
 • wzajemne wspieranie interesów zawodowych.

Zebrani jednomyślnie wyrazili nadzieję, że dzięki zjednoczeniu sił uda się podjąć działania służące poprawie  funkcjonowania Izb sygnatariuszy Porozumienia Samorządów.

Piotr Zimniak, Zastępca Przewodniczącego Rady, omówił stan przygotowań do obchodów XXI- lecia Dnia Budowlanych. Poinformował, że na końcowym etapie jest ustalanie porządku obchodów, jak i oprawy artystycznej uroczystości. Podsumował koszty i zaapelował do członków Rady o pozyskanie sponsorów. Poinformował również, że rejestracja umożliwiająca wzięcie udziału członkom POIIB w obchodach Dnia Budowlanych została uruchomiona na stronie internetowej Izby.

Ryszard Wróbel, Przewodniczący Zespołu ds. Odznaczeń, omówił stan przygotowań do uhonorowania osób, które będą wyróżnione podczas obchodów Dnia Budowlanych 2023. Poinformował, że zgodnie z regulaminem Zespół złożył wnioski do OKR w sprawie odznaczeń dla osób pełniących funkcje w POIIB. Zespół wytypował osoby do wyróżnienia przez Marszałka Województwa, Prezydentów i Burmistrzów Miast. Listę wytypowanych osób wraz z ich charakterystyką przedstawił członkom Rady. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się zaakceptowali przyznanie odznaczeń wytypowanym kandydatom.

Maciej Niedostatkiewicz, Sekretarz Kapituły konkursu pod patronatem POIIB na najlepszą pracę dyplomową na Politechnice Gdańskiej, poinformował, że Zespoły problemowe dokonały oceny zgłoszonych prac. Ich kwalifikacja odbyła się w czterech zespołach branżowych, w kategoriach:

 • budowlanej: w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich – 4 prace
 • budowlanej: w zakresie inżynierii transportowej (drogowa, kolejowa, mostowa) – 4 prace
 • instalacje sanitarne – 2 prace
 • instalacje elektryczne i telekomunikacja– 1 praca.

Sekretarz Kapituły podziękował Przewodniczącym Zespołów Kwalifikacyjnych za zaangażowanie oraz włożoną pracę przy ocenie prac dyplomowych. Konkurs został rozstrzygnięty na posiedzeniu Kapituły, które odbyło się 6.09.2023 r., przyznano nagrody i wyróżnienia w zakresie :

 • konstrukcji budowlanych i inżynierskich- 1 nagrodę i 1 wyróżnienie;
 • inżynierii transportowej (drogowa, kolejowa, mostowa)- 1 nagrodę i 1 wyróżnienie;
 • instalacji sanitarnych- 1 wyróżnienie;
 • instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych- 1 wyróżnienie.

Poinformował, że wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 12.10. br. podczas obchodów Dnia Budowlanych. Nagrody wręczone zostaną przez Przedstawicieli POIIB.

Joanna Małachowska, Skarbnik Rady, przedstawiła i omówiła realizację budżetu za okres 7 m-cy 2023 r.  Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z planem i założonym harmonogramem.

Rafał Wróbel, Dyrektor Biura Izby, szczegółowo omówił procedurę pozyskania czteroletnich  indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych, o zakupie których zdecydowała Rada POIIB na posiedzeniu w dn. 19.06.2023 r., jako wykonanie wniosku „zjazdowego” dotyczącego rozpoznania możliwości innego inwestowania środków finansowych niż na  lokacie bankowej. W związku z wymogami MiFID i II/MiFIR bank BGK zażądał od przedstawicieli Prezydium Rady przeprowadzenia testu adekwatności, polegającego na udokumentowaniu swoich kompetencji w zakresie znajomości produktów finansowych. Był to warunek Banku na podjęcie jakichkolwiek rozmów w zakresie inwestowania. Test wypadł pozytywnie, Prezydium ma odpowiednie kompetencje w zakresie znajomości produktów finansowych typu obligacje skarbowe. Jednak BGK sprzedaje wyłącznie obligacje hurtowe, a w ich ofercie nie znajdują się obligacje indeksowane inflacją, proponując nam jedynie obligację stałokuponową DS0727 o rentowności ok. 2,5% rocznie. Izba zwróciła się w tej sytuacji do Banku PKO BP z podobnym zapytaniem, ale tam spotkaliśmy się z odmową z powodu, iż Izba nie figuruje w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych skarbowy papier oszczędnościowy mogą nabywać stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe raz fundacje wpisane do rejestru sądowego. W tej sytuacji, stosownie do brzmienia art.  8 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, wskazującego iż do zadań samorządu zawodowego należy zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą-  dążąc do bezpiecznego zarządzania majątkiem Izby jej Prezydium jest zdania, że najlepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie ich na terminowej lokacie bankowej. Po dyskusji członkowie Prezydium Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie zdecydowali o założeniu  2 lokat po 1 mln PLN, jednej na okres 3 miesięcy, a drugiej na okres 1 roku.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, poinformował, że w związku z przyjętą przez Radę Izby decyzją o sposobie i zasadach dofinansowania członków Izby, która została podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 19.06. br., część osób zainteresowanych udziałem w organizowanych imprezach wycofała się z nich z uwagi na przekroczenie wysokości dofinansowania przez Izbę. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym zdecydowali jednomyślnie, że zasady oraz wysokość dofinansowania, które zostały przyjęte przez członków Rady na posiedzeniu w dniu 19.06.2023 r., będą obowiązywać od 1.01.2024 r.

Ryszard Kwiatkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Integracji, omówił prowadzone prace oraz dalsze kierunki działania Zespołu. Podsumował zorganizowane w ramach integracji i promocji członków POIIB zawody żeglarskie, zorganizowane przez Warmińsko– Mazurską OIIB, w których reprezentacja POIIB zajęła II miejsce.

Marek Wesołowski, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, poinformował, że w dniach 7– 9.09. br. odbyło się w Warszawie coroczne spotkanie członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z członkami Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Na spotkaniu omówiono wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej w zakresie odwołań od decyzji OKK- w POIIB takich nie było. Przewodniczący KKK na spotkaniu poinformował zebranych, że w jego ocenie działalność  OKK  przy POIIB i jej aktywność na forum krajowym należy uznać za wyróżniającą i bardzo pozytywną. OKK planuje w dniu 15.09. br. przeprowadzenie dla członków komisji szkolenia w zakresie obsługi systemu „Seszat”, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania egzaminów zarówno w części testowej, jak i ustnej już w najbliższej sesji egzaminacyjnej.  

Marek Zackiewicz, Zastępca Przewodniczącego Rady, poinformował, że w dniach 24- 25.11.2023 r. w Uniejowie, Łódzka OIIB, przy współudziale Kujawsko- Pomorskiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Pomorskiej OIIB, Warmińsko- Mazurskiej OIIB, organizuje IV Regionalne Forum Inżynierskie. Tematem forum będzie „Inżynier budownictwa – wolny zawód z troską o przyszłość, z dbałością o dziś, ze spojrzeniem w nowoczesne jutro”. Członkowie Rady, którzy są zainteresowani udziałem w forum, do 15.10. br. mogą zgłosić do Marka Zackiewicza swoją kandydaturę. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na tym posiedzenie Rady zakończono, a następne odbędzie się 6.11.2023 r.

Skip to content