Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 06.02.2023 r.

06 lutego 2023 r. w biurze POIIB odbyło się szóste posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Na wstępie Przewodniczący Rady, prof. Krzysztof Wilde wraz z Przewodniczącym Zespołu ds. Integracji, Ryszardem Kwiatkowskim, złożyli gratulacje i wręczyli nagrody zwycięzcom „Zawodów w Wędkarstwie Morskim o Puchar Przewodniczącego POIIB edycji 2019 – 2022”. Po przyjęciu zaproponowanego przez prof. Krzysztofa Wilde, Przewodniczącego Rady, porządku obrad, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, omówił protokół z poprzedniego posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie Sekretarz Rady omówił sprawozdanie z działalności Rady POIIB za okres 01.01.2022- 31.12.2022 r. oraz podziękował przewodniczącym organów statutowych za terminowe przygotowanie sprawozdań, które zostaną włączone do materiałów na XXII Zjazd Sprawozdawczy.

Joanna Małachowska, Skarbnik Izby, omówiła realizację budżetu za 2022 r., który został uchwalony przez XXI Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy POIIB. Jego realizacja odbywała się zgodnie z planem i założonym harmonogramem. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2022 r. będzie przedmiotem badania przez Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o.

Marek Wesołowski, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, poinformował, że do POIIB wpłynęło pismo Prezesa Krajowej Rady PIIB dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udostępnienia pytań z Okręgowych Komisji  Kwalifikacyjnych dla innych izb oraz wykorzystania ich w bazie pytań aplikacji mobilnej, służącej przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych. Podkreślił, że opracowanie aplikacji jest możliwe do zrealizowania, potrzebne jest jednak przygotowanie odpowiedniej bazy wcześniej zweryfikowanych pytań. Weryfikacja może zostać wykonana przez zespoły specjalistyczne powołane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Członkowie Rady ustalili, że docelowo winna zostać opracowana jedna baza pytań, z której będą korzystać wszystkie izby.

Marek Zackiewicz, Z-ca Przewodniczącego Rady, poinformował, że 01.02.br. w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym omówiono kolejną edycję Dnia Otwartego pod hasłem: „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Członkowie Rady PIIB ustalili, że o kontynuacji przedsięwzięcia każda izba zdecyduje według własnego uznania. Omówiono również wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, którego jednym z elementów będzie ujednolicenie baz danych i przejście na system SEOD.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, poinformował, że 16.01.2023 r. w siedzibie POIIB zorganizowano spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Województwa Pomorskiego, w którym wzięli udział:

  • adwokaci z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku;
  • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku;
  • Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej;
  • Przewodniczący Zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
  • członek Rady przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku;
  • członkowie Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku;
  • Prezes Kaszubsko – Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej;
  • Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych;
  • Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zebrani po zapoznaniu się z Deklaracją Przedstawicieli Samorządów Zawodowych Woj. Pomorskiego, przyjętą na spotkaniu w Złotej Bramie w Gdańsku 03.10.2003 r. oraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z 27.09.2021 r., wyrazili wolę współpracy oraz przedyskutowali jej możliwości i formy. Uczestnicy przekazali informacje o funkcjonowaniu swoich samorządów: liczebności, wysokości składek oraz o głównych problemach reprezentowanych środowisk. Przewodniczący Rady POIIB, prof. Krzysztof Wilde zaproponował, aby na bazie istniejących dokumentów o współpracy Pomorska Izba Adwokacka przygotowała propozycję tekstu Porozumienia Samorządów Woj. Pomorskiego, która po uwzględnieniu uwag uczestników spotkania, zostanie podpisana w siedzibie Pomorskiej OIIB w marcu 2023 r.

Następnie Ryszard Kwiatkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Integracji, zabrał głos w sprawie dofinansowania imprez integracyjnych POIIB. Zaproponował, aby nie ograniczać maksymalnej wysokości rocznego dofinansowania członka przez POIIB oraz żeby pierwszeństwo w organizowanych imprezach integracyjnych miały osoby, które nie brały jeszcze w nich udziału. Zaproponował również, aby zwolnić członków Zespołu, którzy są organizatorami danej imprezy z „wkładu własnego”. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym zdecydowali, że roczna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 500 zł. oraz o zwolnieniu z „wkładu własnego” organizatorów imprezy.

Kolejne Posiedzenie Rady POIIB odbędzie się 27.03.2023 r.

Skip to content