Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12.12.2022 r.

12 grudnia 2022 r. w biurze POIIB odbyło się piąte posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu zaproponowanego przez prof. Krzysztofa Wilde, Przewodniczącego Rady porządku obrad Wiktor Łącki, Sekretarza Rady, omówił   protokół z poprzedniego posiedzenia, protokół został przyjęty jednomyślnie. Magda Jastrzembska, Przewodnicząca Zespołu Problemowego Okręgowej Rady POIIB ds. bibliotek wzorów umów, protokołów i innych dokumentów, omówiła projekt regulaminu. Po dyskusji członkowie Rady zdecydowali, że opiniują pozytywnie omówioną jego wersję końcową. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu, uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie zaproponował kolejno projekty uchwał:

– w sprawie zwołania XXII Zjazdu Sprawozdawczego;

– w sprawie terminu przygotowania sprawozdań organów Izby na XXII Zjazd Sprawozdawczy;

– w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium POIIB dot. ekwiwalentu stanowiącego rekompensatę utraconych wynagrodzeń dla członków organów POIIB, komisji i zespołów nieotrzymujących ryczałtów;

– w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

Uchwały te zostały przyjęte jednomyślnie.

Joanna Małachowska, Skarbnik Izby, przedstawiła oraz omówiła projekt prowizorium budżetowego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżyniera Budownictwa na rok 2023. W trakcie dyskusji prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, zaproponował, aby w organizowanych imprezach integracyjnych zastosować „wkład własny” w wysokości 50% kosztów przypadających na osobę i aby wysokość dofinansowania przez POIIB nie przekraczała wysokości składek członkowskich wniesionych w danym roku przez osobę dofinansowywaną. Ryszard Kwiatkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Integracji, przedstawił swoją propozycję odnośnie udziału własnego- aby pozostawić jego wysokość w gestii Zespołu i ustalać go w zależności od rodzaju imprezy integracyjnej, ale nie więcej niż 20-25 % kosztu całkowitego na członka. Po dyskusji członkowie Rady zdecydowali, że wkład własny będzie wynosił co najmniej 30% kosztów przypadających na uczestnika (członka Izby) i będzie on ustalany przez Zespół ds. Integracji dla poszczególnych imprez niezależnie. Następnie Ryszard Kwiatkowski wnioskował o zwiększenie budżetu przeznaczonego na integrację o 20 000 zł, do wysokości 100 000 zł. Po dyskusji, prof. Krzysztof Wilde zaproponował, żeby w pierwszej kolejności przegłosować kwotę z prowizorium budżetowego na 2023 r.: 80 000 zł. W głosowaniu jawnym, członkowie Rady, przy 13 głosach za i 11 przeciw, zdecydowali o pozostawieniu kwoty 80 000 zł na organizacje imprez integracyjnych, zaproponowanych i prowadzonych przez Zespół ds. Integracji.

Głos zajął Wiktor Łącki, Sekretarz Rady i przedstawił projekt uchwały dot. prowizorium budżetowego POIIB na 2023 r., którą przyjęto jednomyślnie.

Joanna Małachowska, Skarbnik Rady, omówiła realizację budżetu za jedenaście miesięcy 2022 r.  Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z planem i założonym harmonogramem.

Piotr Cychnerski, Z-ca Przewodniczącego Rady, poinformował, że 11 lutego 2023 r. w restauracji Strzelnica w Starogardzie Gdańskim organizuje „Bal Budowlańca”, na który serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych. Odpłatność za bal to kwota w przedziale 200- 250 zł od osoby.

Kolejnym tematem Posiedzenia Rady była II edycja Dnia Otwartego Inżyniera „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, zorganizowana 14 listopada br., którą omówił Marek Zackiewicz, Z-ca Przewodniczącego Rady. Zaproponował, że z uwagi na niewielką frekwencję, pomimo bardzo dużego rozpropagowania imprezy, należy zastanowić się nad dalszym jej kontynuowaniem.

Piotr Zimniak, Z-ca Przewodniczącego Rady, przypomniał, że istnieje możliwość uzyskania przez członków Izby podpisu elektronicznego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła umowy z uprawnionymi jednostkami certyfikującymi sprzedaż podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PIIB. Poinformował także, że aktualnie prowadzony jest sondaż zainteresowania członków izby zakupem kart do obiektów sportowych.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, poinformował o planowanych terminach posiedzeń Prezydium Rady oraz Rady POIIB w 2023 r., które odbędą się :

– 6 lutego

– 27 marca

– 8 maja

– 19  czerwca

– 11 września

– 6 listopada

– 11 grudnia

oraz o terminie XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB, który odbędzie się 22 kwietnia 2023 r.

Na zakończenie posiedzenia prof. Krzysztof Wilde podziękował członkom Rady za wykazaną postawę oraz zaangażowanie w pracach na jej rzecz w roku 2022, życząc wielu radosnych i szczęśliwych dni oraz dużo zdrowia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku.

Visits: 101

Skip to content