Wpis do systemu e-CRUB uprawnień budowlanych uzyskanych przed 01 stycznia 1995 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że warunkiem dokonania wpisu uprawnień budowlanych uzyskanych przed 1 stycznia 1995 r. jest:

  • Złożenie wniosku o dokonanie wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
  • Członkostwo w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
  • Decyzja nadania uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Weryfikacja wniosku powinna zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię (Imiona) i nazwiska.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.
  4. Numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
  5. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane.
Skip to content