Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 5 września 2022 r. w biurze POIIB odbyło się trzecie posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Ryszard Wróbel, Przewodniczący Zespołu ds. Odznaczeń, omówił stan przygotowań do uhonorowania zasłużonych podczas Dnia Budowlanych 2022. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznaki Honorowej PIIB mgr inż. Zbigniewowi Drewnowskiemu, mgr inż. Grzegorzowi Olizarowiczowi i mgr inż. Andrzejowi Muzińskiemu. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Kazimierz Owedyk, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że komisja w ramach swoich kompetencji podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Złotej i Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla 13 członków POIIB.

Joanna Małachowska, Skarbnik Rady POIIB, poinformowała, że POIIB rozpoczyna proces badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 oraz przeprowadzenia badania bilansu za rok 2023. Wiktor Łącki zaznaczył, że będzie to wykonanie wniosku zgłoszonego na Zjeździe POIIB, w sprawie corocznego powoływania biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. Przedstawił projekt uchwały w sprawie badania bilansu, która została przyjęta jednomyślnie.

Kolejnym poruszonym podczas Posiedzenia Rady tematem były projekty regulaminów zespołów – prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, zaproponował, aby przewodniczący zespołów je omówili. Głos jako pierwszy zabrał Piotr Korczak, Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, jako druga Magda Jastrzembska, Przewodnicząca Zespołu ds. bibliotek wzorów umów, protokołów i innych dokumentów.

W kolejnej części posiedzenia ponownie głos zabrała Joanna Małachowska i przedstawiła realizację budżetu za okres 7 miesięcy 2022 r., która odbywała się zgodnie z planem, następnie Prof. Krzysztof Wilde omówił przebieg XXI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PIIB, który odbył się w dniach 24 i 25.06.2022 r. i poinformował, że Przewodniczącym PIIB został Mariusz Dobrzeniecki, a do struktur PIIB z delegatów POIIB zostali wybrani:

– Krzysztof Wilde i Marek Zackiewicz – do Krajowej Rady

– Lech Mrowicki – do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

– Józef Pączek – do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

– Wiktor Łącki – do Krajowej Komisji Rewizyjnej

– Artur Jażdżewski – do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Piotr Zimniak, Z-ca Przewodniczącego Rady, omówił stan przygotowań do uroczystych obchodów XX – lecia POIIB podczas Dnia Budowlanych, które odbędą się 14.10.2022 r. i poinformował, że zaproszenia do Członków Izby zostały rozesłane wraz z  wrześniowym numerem kwartalnika  „Pomorski Inżynier”.

Marek Wesołowski podsumował przebieg wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Wilde omówił m.in. propozycję Rady PIIB  wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów i wprowadzenia od nowego roku wersji elektronicznej Pomorskiego Inżyniera, a Ryszard Kwiatkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Integracji, przedstawił plan imprez integracyjnych dla członków POIIB.

Marek Zackiewicz, Z-ca Przewodniczącego Rady poinformował, że w dniu 14 listopada br. odbędzie się II edycja Dnia Otwartego „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa” podczas którego będą udzielane konsultacje dla zainteresowanych. Poinformował również o organizowanym przez Warmińsko – Mazurską Izbę Inżynierów Budownictwa III Regionalnym Forum Inżynierskim „Budowa w zgodzie z naturą”, które odbędzie się w Elblągu w dniach 27- 29.10.2022 r. Na zakończenie Posiedzenia głos zabrał Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, przypominając o organizowanej przez POIIB w dniu 13.09.2022 r. kolejnej akcji „Dajmy coś od siebie, oddając krew”. Zaapelował do członków Rady o wzięcie udziału w oddawaniu krwi oraz rozpowszechnienie akcji wśród współpracowników. Przewodniczący Rady POIIB  prof. Krzysztof Wilde przekazał, że kolejne posiedzenie Rady POIIB odbędzie się w dniu 24.10.2022 r. o 15.00.

Skip to content