Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 26.04.2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego  Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Rady POIIB na jej VI kadencję. Przewodniczący Rady prof. Krzysztof Wilde zaproponował porządek obrad, który zakładał m. in. wybranie Prezydium Rady oraz powołanie zespołów problemowych, wspomagających działania Rady.

Rada POIIB ukonstytuowała się, w wyniku głosowania jawnego w skład Prezydium weszły następujące osoby:

 • Krzysztof Wilde (Przewodniczący),
 • Piotr Cychnerski (Zastępca Przewodniczącego),
 • Marek Zackiewicz (Zastępca Przewodniczącego),
 • Piotr Zimniak (Zastępca Przewodniczącego),
 • Wiktor Łącki (Sekretarz),
 • Joanna Małachowska (Skarbnik).

Powołano 10 zespołów problemowych wraz z Przewodniczącymi:

 • obchodów Dnia Budowlanych; Przewodniczący – Piotr Zimniak,
 • Samopomocy Koleżeńskiej POIIB; Przewodniczący – Józef Pączek,
 • Integracji; Przewodniczący – Ryszard Kwiatkowski,
 • Legislacji; Przewodniczący – Piotr Cychnerski,
 • Szkoleń; Przewodniczący – Maciej Niedostatkiewicz,
 • Odznaczeń; Przewodniczący – Ryszard Wróbel,
 • Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo -Technicznymi; Przewodniczący – Piotr Korczak,
 • Bibliotek, wzorów umów, protokołów i pozostałej dokumentacji; Przewodnicząca – Magda Jastrzembska,
 • Zakupów; Przewodniczący – Wiktor Łącki,
 • Radę Programową kwartalnika „Pomorski Inżynier”; Przewodniczący – Romuald Nietupski.

Członkowie Rady zaproponowali również powołanie Zespołu ds. Ochrony i Pomocy Prawnej, Zespołu ds. Ochrony Interesów Zawodowych oraz Zespołu ds. BIM, co zostanie poddane dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady. Podczas obrad Przewodniczący Krzysztof Wilde przedstawił projekty dwóch uchwał: w sprawie wyboru Prezydium Rady oraz w sprawie osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Pomorskiej OIIB. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Na zakończenie ustalono, że  kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 06.06.2022 r.

Skip to content