Regulamin członkostwa

Załącznik do uchwały nr 15./R/05
z dnia 25.05.2005 r.


REGULAMIN

postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§ 1.
Regulamin określa tryb postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w
Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§ 2.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) zawieszenie – jest to zawieszenie w prawach członka izby,
2) skreślenie – jest to skreślenie z listy członków izby,
3) składki członkowskie – są to: składka na Krajową Izbę i Okręgową Izbę,
4) zaległe składki – składki na Krajową Izbę i Okręgową Izbę, nieopłacone do czasu
zawieszenia,
5) nadpłacone składki – składki członkowskie opłacone za okres po zawieszeniu lub po
skreśleniu,
6) ubezpieczenie OC – opłatę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej członka izby.

§ 3.
1. Zawieszenie następuje:
1) na wniosek członka izby,
2) w wyniku sankcji dyscyplinarnej.
2. Zawieszenie powoduje:
1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do Izby oraz zakaz posługiwania
się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie
mandatu delegata na Krajowy Zjazd i Okręgowy Zjazd oraz mandatu do pełnienia
funkcji w organach Izby,
4) zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich,
5) zwrot, na wniosek członka Izby, nadpłaconych składek członkowskich.
3. W okresie zawieszenia osoba zawieszona nie jest ubezpieczona przez Krajową Radę.

§ 4.
Zawieszenie na wniosek członka Izby następuje:
1) na podstawie pisemnego wniosku członka Izby,
2) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady Izby,
3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione
warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.
Zakończenie okresu zawieszenia na wniosek członka Izby następuje:
1) na podstawie pisemnego wniosku członka Izby,
2) po opłaceniu:
a) zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania
zaległości,
b) bieżących składek członkowskich,
3) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady Izby,
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione
warunki, o których mowa w pkt 1-3.

§ 6.
1. Zawieszenie członka Izby, o którym mowa w § 3 ust. 1 p. 2, następuje w wypadku:
1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane,
3) nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym,
okres ten jest liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze
składek członkowskich.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na podstawie ostatecznego
(prawomocnego) rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego z dniem, w którym rozstrzygnięcie
stało się ostateczne (prawomocne).
3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały okręgowej
rady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się
ostateczną.

§ 7.
1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 następuje po
wykonaniu kary.
2. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w Izbie następuje po opłaceniu zaległych składek
członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości oraz składek
bieżących i ubezpieczenia OC.

§ 8.
1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 następuje na mocy
ostatecznej uchwały okręgowej rady, na pisemny wniosek członka izby i po opłaceniu
zaległych składek członkowskich w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
wpisowego oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.
2. Uchwała Okręgowej Rady, o której mowa w ust.1, wchodzi w życie od pierwszego dnia
miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

§ 9.
1. Skreślenie członka Izby następuje w wypadku:
1) orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
3) nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
4) pisemnego wniosku członka Izby,
5) śmierci członka.
2. Skreślenie następuje z dniem, w którym rozstrzygnięcie o skreśleniu stało się ostateczne.

§ 10.
Skreślenie powoduje:
1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania
się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie
mandatu delegata na Krajowy Zjazd i Okręgowy Zjazd oraz mandatu do pełnienia
funkcji w organach Izby,
4) wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,
5) zwrot nadpłaconych składek, w wypadku, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5.

§11.
Ponowny wpis na listę członków Izby następuje:
1) po skreśleniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4,
2) na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy,
3) po opłaceniu:
a) zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
b) opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby,
c) bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,
4) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady Izby,
5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione
warunki, o których mowa w pkt 1-4.

§ 12.
Zakończenie okresu zawieszenia lub ponowny wpis na listę członków Izby nie powoduje
przywrócenia posiadanego przez członka przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy
członków Izby mandatu delegata na Krajowy Zjazd i Okręgowy Zjazd oraz mandatu do
pełnienia funkcji w organach Izby.

Skip to content