Piasek z żwirowni jako wyrób budowlany: obowiązki producentów i wykonawców

Ciekawe interpretacje GUNB: czy piasek wydobywany ze żwirowni jest wyrobem budowlanym, czy producent może odstąpić od obowiązku sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych, a tym samym oznakowania CE. Czy wykonawca drogi powinien posiadać deklarację właściwości użytkowych takiego wyrobu.

1. Czy grunt naturalny np. piasek średni wydobywany na żwirowni z przysłowiowej “ściany” w świetle obowiązujących przepisów i norm jest kruszywem lub wyrobem budowlanym?

Odpowiedź: Tak, piasek budowlany przeznaczony do wbudowania w obiekt budowlany np. drogę, jest wyrobem budowlanym. Zgodnie z normą EN 13242:2002+A1:2007, musi być oznakowany CE i posiadać deklarację właściwości użytkowych.

2. Czy producent, przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną może odstąpić od obowiązku sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych?

Odpowiedź: Tak, w określonych przypadkach, np. gdy wyrób jest produkowany jednostkowo na zamówienie lub na terenie budowy do konkretnego obiektu, producent może odstąpić od obowiązku sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych, jeśli zostanie to zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

3. Czy Wykonawca drogowej inwestycji publicznej, gdy składa wniosek materiałowy musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych dla tego typu materiałów?

Odpowiedź: Przepisy nie wymagają tego jednoznacznie; jest to kwestia umowy między wykonawcą a inwestorem. Wykonawca powinien jednak zapewnić, że materiały są legalnie wprowadzone do obrotu, co potwierdza oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych.

Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

Projektant określa właściwości użytkowe, jakie muszą posiadać wyroby budowlane stosowane w danym obiekcie. Projektant bierze pod uwagę sposób zastosowania wyrobu oraz konieczność spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Jest odpowiedzialny za ocenę, czy dany wyrób może być zastosowany w konkretnym przypadku.

Kierownik budowy zapewnia stosowanie legalnie wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych. Sprawdza, czy wyroby posiadają odpowiednie oznakowanie CE oraz deklaracje właściwości użytkowych. Ponadto, kierownik budowy odpowiada za zgodność realizacji budowy z projektem i jakość wykonywanych robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje zgodność realizacji budowy z projektem oraz jakość wykonywanych robót, w tym stosowanie odpowiednich wyrobów budowlanych. Ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy dotyczące przedstawienia dokumentów potwierdzających legalność stosowanych materiałów.

Podsumowanie

Deklaracja właściwości użytkowych (lub krajowa deklaracja właściwości użytkowych) jest oświadczeniem producenta, że wyrób faktycznie posiada wskazane w niej właściwości.

O ile istnieje obowiązek jej sporządzenia, deklaracja, obok oznakowania wyrobu, świadczy o legalności wprowadzenia wyrobu do obrotu. Deklaracja może być również potwierdzeniem, że właściwości użytkowe zastosowanego wyrobu budowlanego zgodne są z założeniami projektu konkretnego obiektu budowlanego.

Czytaj więcej na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ciekawe-interpretacje-gunb-piasek-budowlany

Skip to content