Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 06.11.2023 r.

06.11.2023 r. w biurze POIIB odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, przestawił projekt uchwały Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 06.11.2023 r. w sprawie zwołania XXIII Zjazdu Sprawozdawczego, który odbędzie się 20.04.2024 r. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Rady, prof. Krzysztof Wilde podsumował przebieg obchodów XXI- lecia  Dnia Budowlanych, które odbyły się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Wzięło w nich udział około 400 osób. Obchody zaszczycili swoją obecnością pomorscy posłowie do Sejmu RP, senatorowie RP, przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Miasta Gdyni, Miasta Starogardu Gdańskiego, Miasta Słupska, Miasta Redy, Miasta Rumii, a także Starosta Powiatu Tczewskiego, Starosta Powiatu Starogardzkiego, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele Krajowej i Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Ponadto uczestniczyli w uroczystości przedstawiciele organów i instytucji administracyjnych, państwowych i samorządów terytorialnych, a w szczegółowości liczne grono Pań i Panów inżynierów, członków POIIB. Uroczystość okazała się dużym sukcesem organizacyjnym. Prof. Krzysztof Wilde podziękował za wkład pracy członkom Zespołu ds. obchodów Dnia Budowlanych, pracownikom Biura Izby oraz wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji obchodów z okazji XXI- lecia Dnia Budowlanych. Następnie głos zabrała Joanna Małachowska, Skarbnik Rady, która omówiła realizację budżetu za okres 9 miesięcy b.r. Realizacja odbywa się zgodnie z planem i założonym harmonogramem.

Przygotowania do jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane omówił Marcin Burzyński, Sekretarz OKK, poinformował o ich zakończeniu oraz że egzaminy rozpoczną się 17.11.2023 r. Do egzaminów zakwalifikowano 270 osób (w tym 48 powtórek), a na egzamin ustny dodatkowo 66 osób (powtórki), w 8 specjalnościach. Pierwszy raz w POIIB wszystkie zestawy pytań na egzaminy ustne zostały przygotowane w opracowanym przez PIIB programie „Seszat”. Sekretarz podziękował pracownikom Biura Izby za zaangażowanie oraz pomoc w organizacji i przygotowaniu egzaminów. Poinformował, że 9.10. b.r. odbyło się spotkanie informacyjne OKK POIIB z inżynierami planującymi uzyskać uprawnienia budowlane i ze studentami zainteresowanymi podjęciem pracy w budownictwie. W spotkaniu udział wzięło około 30 osób. 17.10. b.r. Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB Piotr Zimniak i Sekretarz OKK POIIB Marcin Burzyński spotkali się z dziekanem i prodziekanami Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W czasie spotkania przedstawiono władzom wydziału procedury zdobywania uprawnień budowlanych w specjalnościach telekomunikacyjnej i elektrycznej, czyli odpowiednich dla jego absolwentów. Przedstawiciele POIIB zostali zaproszeni na spotkanie ze studentami Wydziału Elektrycznego 29.11. b.r., na którym będą promowali podjęcie pracy w budownictwie i ubieganie się o uprawnienia budowlane.

Następnie Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, przypomniał przyjęte przez Radę POIIB 19.06. br. zasady oraz sposób rozliczania kosztów w organizowanych imprezach integracyjnych przez POIIB:

 • limit dofinansowania uczestnictwa członka Izby w imprezie integracyjnej organizowanej przez Zespół ds. Integracji nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym wysokości 500 zł (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy – max. 1 osoba przy 1 imprezie),
 • po wykorzystaniu limitu, członek Izby może brać udział w imprezach po opłaceniu 100% kosztów za 1 osobę w formie darowizny na cele statutowe Izby (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy – max. 1 osoba przy 1 imprezie),
 • udział własny członka Izby w imprezie integracyjnej organizowanej przez Zespół ds. Integracji nie może być mniejszy niż 30% kosztów przypadających na 1 osobę (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy – max. 1 osoba przy 1 imprezie),
 • udział własny członka Izby zostanie wpłacony przed imprezą w terminie podanym przez organizatora na nr rachunku POIIB: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku 87 1130 1121 0006 5245 5720 0001, z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”
 • darowizny są bezzwrotne,
 • koszty związane z uczestnictwem członka Izby (max. 1 osoba przy 1 imprezie) organizującego imprezę zostaną pokryte w 100% z funduszu Zespołu ds. Integracji,
 • ten sam członek Izby może być organizatorem wielu imprez, za każdym razem jego koszty zostaną pokryte w 100% z funduszu Zespołu ds. Integracji,
 • może być tylko 1 członek Izby organizujący 1 imprezę w tym samym czasie,
 • organizator zobowiązuje się do dostarczenia do biura Izby POIIB fotorelacji z realizacji danej imprezy, najpóźniej 7 dni od jej zakończenia,
 • ograniczeń dofinansowania oraz wkładu własnego uczestnika nie stosuje się do imprez masowych jak Dzień Budowlanych, festyny itp.,
 • zmiany wchodzą w życie 01.01.2024.

Ponadto zaproponował uzupełnienie ww. zasad o dodatkowe punkty:

 1. Plan imprez integracyjnych na dany rok kalendarzowy musi zostać zatwierdzony do realizacji przez Radę POIIB.
 2. Przez imprezę integracyjną rozumie się zorganizowane wydarzenie, w którym jednorazowa minimalna liczba uczestników nie może być mniejsza niż 25 osób (członków POIIB).
 3. Imprezy integracyjne o mniejszej liczbie uczestników nie będą dofinansowywane przez POIIB.
 4. Preliminarz kosztów każdej imprezy integracyjnej musi zostać zaakceptowany przed realizacją imprezy przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika.

Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym przyjęli jednomyślnie punkt 1 oraz przy jednym głosie przeciw, punkt 4 z powyższej propozycji, nadając im ostatecznie poniższą treść:

 1. Plan imprez integracyjnych na dany rok kalendarzowy musi zostać zatwierdzony do realizacji przez Radę POIIB.
 2. Preliminarz kosztów każdej imprezy integracyjnej musi zostać zaakceptowany przed realizacją imprezy przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika.

Jednocześnie członkowie Rady zobowiązali Ryszarda Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji, do opracowania planu imprez integracyjnych na rok 2024 i przesłania go do członków Rady, w celu zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Rady POIIB.

Prof. Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady, zaproponował zorganizowanie kolejnych obchodów Dnia Budowlanych 2024 w nowej formule, w większym stopniu ukierunkowanej na integrację członków POIIB, być może w formie bankietu połączonego z elementami muzyczno- rozrywkowymi. Uroczystość odbędzie się najprawdopodobniej w pomieszczeniach Starego Maneżu w Gdańsku.

Na tym posiedzenie Rady zakończono, kolejne odbędzie się 11.12.2023 r.

Visits: 39

Skip to content