Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19.06.2023 r.

19 czerwca 2023 r. w biurze POIIB odbyło się siódme posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady, prof. Krzysztof Wilde, podsumował przebieg XXII Zjazdu Sprawozdawczego POIIB, który odbył się 22 kwietnia 2023 r. Poinformował, że zaproszono wszystkich 116 delegatów, a udział wzięło 69 delegatów, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze, co stanowi więcej niż połowę zaproszonych. Tym samym XXII Zjazd Sprawozdawczy POIIB był prawomocny. Gościem honorowym był Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki. Sekretarz Rady Wiktor Łącki poinformował, że podczas Zjazdu wpłynęły dwa wnioski- złożone przez Kazimierza Owedyka, który dotyczył zmiany obowiązku przeprowadzania corocznego audytu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz przez Sylwię Demczyńską- dotyczący rozpoznania możliwości innego inwestowania środków finansowych niż na lokacie bankowej. Szczegółowe wyjaśnienia do złożonych wniosków przedstawili Joanna Małachowska, Skarbnik POIIB oraz Wiktor Łącki. Joanna Małachowska poinformowała, że została przeprowadzona szeroka analiza możliwości lokowania środków pieniężnych, a najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zakup czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie wynosi 7%, a w kolejnych- inflacja plus 1%. Odsetki są wypłacane po każdym roku posiadania obligacji,  w czterech rocznych okresach odsetkowych. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym jednomyślnie  zdecydowali o ulokowaniu wolnych środków, które były inwestowane na lokatach i rachunkach bankowych, w czteroletnie  indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe.

Następnie Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie badania bilansu. Poinformował, że jest to wykonanie wniosku Kazimierza Owedyka, w sprawie zmiany corocznego powoływania biegłego rewidenta do audytu badania sprawozdania finansowego na ostatni rok każdej czteroletniej kadencji działalności Okręgowej Rady. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Marek Zackiewicz poinformował, że na posiedzeniu Rady Krajowej PIIB zostały przedstawione koszty zakupu i utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Omówił założenia dotyczące zainstalowania, uruchomienia, wdrożenia, modyfikacji, użytkowania i utrzymania systemu elektronicznego obiegu dokumentów SEOD oraz podziału kosztów na poszczególne Izby. Po dyskusji Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Maciej Niedostatkiewicz, Sekretarz Kapituły, poinformował, że została zamknięta lista zgłoszonych prac w kolejnej edycji konkursu pod patronatem POIIB na najlepszą pracę dyplomową na Politechnice Gdańskiej obronioną w roku 2022. Na liście znalazło się łącznie 11 prac. Zespoły problemowe do 10 lipca 2023 r. dokonają wstępnej oceny prac dyplomowych. Wstępna kwalifikacja prac dyplomowych odbędzie się w Branżowych Zespołach Kwalifikacyjnych pracujących w kategoriach:

 • budowlanej: w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich – 4 prace
 • budowlanej: w zakresie inżynierii transportowej (drogowa, kolejowa, mostowa) – 4 prace
 • instalacje sanitarne – 2 prace
 • instalacje elektryczne i telekomunikacja – 1 praca

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Kapituły, które wyznaczono na połowę września 2023 r., a wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów Dnia Budowlanych.

Marek Wesołowski, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o zakończonej sesji wiosennej egzaminów na uprawnienia budowlane oraz omówił wyniki egzaminów oraz merytoryczne przygotowanie osób zdających. Poinformował, że egzaminy na uprawnienia budowlane odbyły się w 8 specjalnościach, a do egzaminu pisemnego przystąpiły 194 osoby, z czego egzamin zdały 173 osoby, co stanowi 89,2%. Do egzaminu ustnego przystąpiły 222 osoby, z czego egzamin zdało 157 osób, co stanowi 70,7%. Podziękował pracownikom Biura Izby za zaangażowanie oraz pomoc w organizacji i przygotowaniu egzaminów. Prof. Krzysztof Wilde poinformował, że uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych odbędzie się 3 lipca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie biura POIIB oraz zaprosił członków Rady do udziału w uroczystości.

Następnie Przewodniczący Rady:

 • poinformował, że zakończyły się prace związane z remontem posadzki w pomieszczeniach biura, które polegały na częściowej wymianie i częściowym chemicznym wzmocnieniu posadzki oraz podziękował Józefowi Pączkowi za zaangażowanie i nadzór nad całością prac.
 • przedstawił zasady oraz propozycję sposobu rozliczenia kosztów w organizowanych imprezach integracyjnych przez POIIB:
 • nie zmienia się dotychczasowego regulaminu Zespołu ds. Integracji
 • limit dofinansowania uczestnictwa członka Izby w imprezie integracyjnej organizowanej przez Zespół ds. Integracji nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym wysokości 500zł (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy– max. 1 osoba przy 1 imprezie)
 • po wykorzystaniu limitu, członek Izby może brać udział w imprezach po opłaceniu 100% kosztów za 1 osobę w formie darowizny na cele statutowe Izby (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy– max. 1 osoba przy 1 imprezie)
 • udział własny członka Izby w imprezie integracyjnej organizowanej przez Zespół ds. Integracji nie może być mniejszy niż 30% kosztów przypadających na 1 osobę (nie dotyczy członka zajmującego się organizacją imprezy – max. 1 osoba przy 1 imprezie).
 • udział własny członka Izby zostanie wpłacony przed imprezą w terminie podanym przez organizatora na nr rachunku POIIB:
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Nr rachunku 87 1130 1121 0006 5245 5720 0001
  • Z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”
 • koszty związane z uczestnictwem członka Izby (max. 1 osoba przy 1 imprezie) organizującego imprezę zostaną pokryte w 100% z funduszu Zespołu ds. Integracji.
 • ten sam członek Izby może być organizatorem wielu imprez, za każdym razem jego koszty zostaną pokryte w 100% z fundusze Zespołu ds. Integracji.
 • może być tylko 1 członek Izby organizujący 1 imprezę w tym samym czasie.
 • ograniczeń dofinansowania oraz wkładu własnego uczestnika nie stosuje się do imprez masowych jak Dzień Budowlanych, festyny itp.

Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym przyjęli jednomyślnie zasady i sposób rozliczenia kosztów w organizowanych przez POIIB  imprezach integracyjnych.

 • poinformował, że 17 czerwca br. w godz. 12:00 -17:00 w Centrum Sportu Akademickiego PG odbył się  Festyn Inżyniera Budownictwa, w którym wzięło udział około 650 osób. W czasie trwania eventu organizowane były gry i zabawy familijne, zawody sportowe, funkcjonowała strefa relaksu z leżakami. Festyn okazał się dużym sukcesem i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Ryszard Wróbel, Przewodniczący Zespołu ds. Odznaczeń, omówił stan przygotowań do uhonorowania osób, które będą wyróżnione podczas obchodów Dnia Budowlanych 2023. Poinformował, że Zespół opracował druki wniosków na poszczególne odznaczenia, które będą pomocne do wytypowania osób do wyróżnienia. Zaproponował, aby wzory wniosków umieścić na stronie internetowej Izby. Członkowie Rady zdecydowali o nieumieszczaniu wniosków na stronie izby, jednocześnie ustalając, że na stronie internetowej zamieszczony zostanie komunikat o możliwości składania do Zespołu ds. Odznaczeń propozycji osób do wyróżnienia  przez Marszałka Województwa, Prezydentów i Burmistrzów Miast.

Wiesław Chojnacki, Przewodniczący OSD oraz Anna Gostańska, Koordynator OROZ poinformowali, że  w dniach 10-12 maja br. w Gdańsku odbyło się szkolenie KSD, KROZ oraz OSD i OROZ z całej Polski. Gospodarzem szkolenia, w którym uczestniczyło ok. 90 osób, była Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Szkolenie zorganizowane przez Przewodniczącego KSD Mariana Zdunka oraz Koordynatora Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dariusza Walaska, poprowadzili Radcy Prawni PIIB- mec. Jolanta Szewczyk oraz mec. Krzysztof Zając. Pomorska OIIB w czasie wolnym od szkolenia zorganizowała zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej, podczas którego przedstawiciele muzeum zapoznali uczestników z historią budowy tego obiektu oraz przedstawiono plany związane z budową Muzeum Westerplatte.

Kolejne posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się 11 września 2023 r.

Skip to content