Posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 27.03.2023 r.

W dniu 27 marca 2023 r. w biurze POIIB odbyło się szóste posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzedzone Prezydium Rady. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady, Wiktor Łącki, Sekretarz Rady, omówił projekt „Regulaminu Zespołu ds. dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz POIIB”. Po dyskusji członkowie Rady zdecydowali, że opiniują pozytywnie wersję końcową Regulaminu i że zostanie on przyjęty stosowną uchwałą. Projekt uchwały przedstawiony przez Wiktora Łąckiego został przyjęty jednomyślnie. Następnie Piotr ZimniakZ-ca Przewodniczącego Rady, omówił projekt „Regulaminu działania Zespołu Okręgowej Rady POIIB ds. BIM”. Omówiona wersja Regulaminu została pozytywnie zaopiniowana przez członków Rady. Wiktor Łącki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu, uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Maciej Niedostatkiewicz- członek Rady, omówił projekt regulaminu- „Nagroda Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Politechnice Gdańskiej” w tematyce:

 •  konstrukcje budowlane i inżynierskie, wraz z problematyką wyburzeniową,
 •  inżynieria transportu (drogi, koleje i mosty),
 •  instalacje sanitarne,
 •  instalacje elektryczne i telekomunikacja.

Regulamin  obowiązywać będzie w kadencji 2022- 2026. Uchwała dotycząca zatwierdzenia Regulaminu, przedstawiona przez Wiktora Łąckiego, została przyjęta jednomyślnie.

Marek Zackiewicz- Z-ca Przewodniczącego Rady, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz koszty z tym związane. Jednym z jego elementów będzie ujednolicenie baz danych i przejście Izby na obieg dokumentów w systemie elektronicznym realizowanym w oparciu o system SEOD.

Prof. Krzysztof Wilde– Przewodniczący Rady, poinformował, że:

 • wpłynęło pismo Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące jego uczestnictwa w XXII Zjeździe Sprawozdawczym POIIB
 • Przewodniczący Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jan Bobkiewicz przesłał zaproszenie do uczestnictwa w V Ogólnopolskim Turnieju badmintona Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Okręgowej Rady, który odbędzie się w dniach 11-13 maja br. w Świnoujściu

Marek Zackiewicz- Z-ca Przewodniczącego Rady:

 • poinformował, że w związku z zawieszeniem organizacji Dnia Otwartego pod hasłem: „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu- porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa” zostanie zorganizowany cykl spotkań z udziałem powiatowych inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicieli Wydziałów Architektury Urzędów Miast. Koordynatorem spotkań z ramienia POIIB będzie Z-ca Przewodniczącego Rady Piotr Cychnerski.
 • zaapelował doZespołu ds. Odznaczeń o przygotowanie list osób wytypowanych do wyróżnień wręczanych podczas uroczystości obchodów Dnia Budowlanych.

Piotr Zimniak omówił propozycję organizacji Festynu Inżyniera Budownictwa w terminie 17 czerwca br. w godz. 12:00- 17:00 w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Zaproponował zorganizowanie m.in. gier i zabaw familijnych oraz zawodów sportowych. Po dyskusji członkowie Rady w głosowaniu jawnym zdecydowali o organizacji festynu.

Józef Pączek- członek Rady:

 • poinformował, że deweloper ROBYG pokryje koszty naprawy posadzki w pomieszczeniach Izby i że rozpoczęły się prace związane z jej remontem. Ich zakończenie przewiduje się w połowie kwietnia br.
 • podsumował wysokość wypłat w I kwartale br. w ramach Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 • poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady prof. Krzysztofa Wilde wpłynęło zaproszenie z PIIB do udziału w naradzie szkoleniowo- warsztatowej organizowanej przy współpracy POIIB dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej– Koordynatorów OIIB. Narada odbędzie się w Gdańsku w dniach 10- 12 maja br.

Kazimierz Owedyk- Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że w I kwartale br. zespoły kontrolne zakończyły kontrolę Biura i organów Izby. W dniu 13 marca br. OKR podsumowała działalność zespołów kontrolnych, a o efektach kontroli Przewodniczący OKR poinformował Prezydium Rady.

Ryszard Kwiatkowski– członek Rady, w nawiązaniu do spotkania przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Woj. Pomorskiego, które odbyło się  dniu 16.01.2023 r. w siedzibie POIIB, zadał pytanie dotyczące Porozumienia o współpracy, które miało zostać przygotowane przez Pomorską Izbę Adwokacką. Rafał Wróbel– Dyrektor Biura, poinformował, że Pomorska Izba Adwokacka przygotowała propozycję tekstu Porozumienia, która została rozesłana do uczestników spotkania w celu wniesienia uwag. Porozumienie zostanie omówione i podpisanie na następnym spotkaniu.

Kolejne posiedzenie Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się 08.05.2023 r.

Visits: 82

Skip to content