Wpis do systemu e-CRUB uprawnień budowlanych uzyskanych przed 01 stycznia 1995 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że warunkiem dokonania wpisu uprawnień budowlanych uzyskanych przed 01 stycznia 1995 r. jest:

  • Złożenie wniosku o dokonanie wpisu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
  • Członkostwo w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
  • Decyzja nadania uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Weryfikacja wniosku powinna zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  1. Imię (Imiona) i nazwiska.
  2. Adres zamieszkania.
  3. Numer PESEL – w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie.
  4. Numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
  5. Dane identyfikujące uprawnienia budowlane.
Skip to content