XIX Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej OIIB

piątek, 19-06-2020

W dniu 19 czerwca, o godzinie 11:00 zakończył się XIX Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który trwał od 15 czerwca 2020 r. od godziny 11:00. Zjazd, pierwszy raz w historii  POIIB, odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na 111 zaproszonych Delegatów, 93 było obecnych na Zjeździe. Podjęto 9 uchwał oraz zgłoszono 1 wniosek, który Sekretarz Rady Pomorskiej OIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB skieruje do rozpatrzenia przez Radę POIIB.

W imieniu Rady POIIB dziękujemy Delegatom, za udział w Zjeździe i odpowiedzialną postawę, świadczących o zrozumieniu konieczności wypełnienia zadań statutowych i ustawowych Izby oraz będących wyrazem troski o sprawy naszego samorządu inżynierów budownictwa.

Z poważaniem,

Franciszek Rogowicz
Przewodniczący Rady POIIB

Wiktor Łącki
Sekretarz Rady POIIB

Visits: 11

Skip to content