KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW DNIA BUDOWLANYCH

 1. Organizatorem Dnia Budowlanych jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w przy ul. al. Rzeczypospolitej 4/155 80-369 Gdańsk;
 2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Dniu Budowlanych (dalej jako „Uczestnik”);
 3. Istnieje możliwość, iż przebieg Dnia Budowlanych, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
 4. Uczestnik zapisując się na udział w Dniu Budowlanych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres email oraz numer członkowski;
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w przy ul. al. Rzeczypospolitej 4/155
   80-369 Gdańsk; 
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@piib.org.pl;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Dnia Budowlanych, 
  4. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 
 1. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 
 3. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Dniu Budowlanych;
 6. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
Skip to content