Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Wyrażam Zgodę
Akceptuję Regulamin

Nasza siedziba

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

 

Zachęcamy Was do udziału w II edycji akcji krwiodawstwa, której organizatorem jest Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

Attachments:
Download this file (wiosna 2016 - A6_ulotka.pdf)wiosna 2016 - A6_ulotka.pdf793 kB

20 maja br. w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbył się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Osoby, które zdały część pisemną przystępują do egzaminu ustnego. Sesja wiosenna odbywa się w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku i potrwa do 3 czerwca. O uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ubiega się 332 osoby.

Egzaminy obejmują 8 specjalności:

- specjalność konstrukcyjno – budowlaną,

- specjalność inżynieryjną drogową,

- specjalność inżynieryjną mostową,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- specjalność inżynieryjną hydrotechniczną,

- specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- specjalność inżynieryjną kolejową.
Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić po odbyciu udokumentowanej praktyki zawodowej, której czas jest uzależniony od stopnia wykształcenia i rodzaju uprawnień, o które kandydat się ubiega.

„Owsianka Team”, „Ptasie Mleczko”, „Byle Samochód Przejechał”, „Papierolodzy”, „Poklejone Nosy” - 39 trzyosobowych drużyn reprezentujących uczelnie techniczne z całej Polski przyjechało na Politechnikę Gdańską, aby wziąć udział w konkursie konstruktorskim „wyKOMBinuj mOst”. Jego 9 edycja odbyła się w dniach 4–6 maja br. Organizatorami wydarzenia są członkowie Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa.

Pierwszego dnia drużyny przystąpiły do projektowania przęsła mostowego o rozpiętości 100 cm z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego. Mieli na to 7 godzin. 5 maja odbyła się KOMBOferencja, czyli Ogólnopolska Konferencja Naukowa o tematyce związanej budownictwem i projektowaniem konstrukcji. Trzeciego dnia odbył się finał konkursu „wyKOMBinuj mOst”. Wykonane mosty poddano próbom wytrzymałościowym.

Zwyciężyli Studenci z Koła Naukowego Mostowców Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Drużyna pod nazwą „Magnaci Kleju” wykonała najlżejszą i jednocześnie najmocniejszą konstrukcję z papieru. Most Magnatów Kleju ważył niecałe 1,2 kg i uniósł obciążenie 315 kg (nośność 3150N)! Drugi wynik uzyskał zespół „Mostowiakowie” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ich most ważył 351 g, a testy obciążeniowe dały wynik 24,2 kg. Trzecie miejsce zdobyła drużyna „Owsianka Team” także ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skonstruowali most, którego masa wynosiła 454 g, o nośności 360 N (36 kg).

Wygrały konstrukcje, które uzyskały największy współczynnik przeniesionej siły do kwadratu masy.

Pomorską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował podczas wręczenia nagród wiceprzewodniczący Rady POIIB prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Jak powstawał Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku? Jakim wyzwaniem jego budowa była dla zespołu naukowego, projektowego i dla wykonawcy. Jaki jest wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost konkurencyjności regionu pomorskiego? 

Po raz czwarty Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa współorganizowała wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz  Spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. sympozjum naukowe poświęconego budowie Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku – jednej z najważniejszych inwestycji w Polsce.

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO i poprzedziło oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce tunelu samochodowego pod wodą, drążonego metodą TBM.  Uczestniczyło w nim ponad 600 osób: członków Izb Okręgowych z całego kraju, a także studentów budownictwa, między innymi z Wrocławia, Szczecina, Torunia, Krakowa, Bydgoszczy, Białegostoku i Koszalina.

Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 16 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na 122 zaproszonych delegatów w obradach wzięło udział 75. Komisja Mandatowa uznała Zjazd za prawomocny. W okresie sprawozdawczym Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie 30-osobowym. W okresie sprawozdawczym skład Rady nie uległ zmianie. W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady oraz 8 posiedzeń Prezydium. Członkowie Rady odbyli również szereg spotkań, w celu omówienia spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

W ramach Rady pracowało 8 zespołów tematycznych:

  • Zespół ds. Szkoleń,
  • Zespół ds. Integracji i Promocji,    
  • Zespół ds. Legislacji,
  • Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej,
  • Zespół ds. Zakupów,
  • Zespół ds. Odznaczeń,
  • Rada Programowa Kwartalnika „Pomorski Inżynier”,           
  • Zespół ds. Przygotowania Obchodów Dnia Budowlanych.  

W okresie sprawozdawczym Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrealizowała założone zadania statutowe, a rok obrachunkowy zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, uzyskując przy tym pozytywną opinię biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Rady przedstawione podczas Zjazdu Sprawozdawczego zostało przyjęte przez delegatów bez zastrzeżeń. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Pomorskiej Izby za 2015 rok.

 

7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Rady oraz Organów Pomorskiej OIIB z Wojewódzkim i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z terenu województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówiono i określono obszary współpracy pomiędzy Pomorską Izbą Inżynierów Budownictwa, a organami nadzoru budowlanego, a także sprawy szczegółowe, dotyczące przede wszystkim kwestii odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Stosik ocenił współpracę z POIIB jako bardzo dobrą i podkreślił potrzebę wymiany poglądów w odniesieniu do stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz zadeklarował zacieśnienie współpracy Izby, zwłaszcza Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej POIIB z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, zaznaczając przy tym, że błędy jednostek nie mogą rzutować na wizerunek całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Bliska współpraca ma temu zapobiegać.

Zarówno przedstawiciele POIIB jak i organów nadzoru budowlanego podkreślali wagę właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Izby. Spotkania konsultacyjne członków Pomorskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego naszego województwa będą kontynuowane. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Nagrodę Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2015r.) na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Zgłoszenia z poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej prosimy składać do 15 kwietnia 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przez Opiekunów prac dyplomowych. Razem ze zgłoszeniem złożyć należy kopię pracy i kopię ocen Opiekunów i Recenzentów.

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

Nagrody wręczy Przewodniczący Rady POIIB podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

W załączeniu znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  nadała 201 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015r. przystąpiło 270 osób.

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 11 stycznia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Uprawnienia wręczyli Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Leszek Niedostatkiewicz.

Koniec roku 2015 oznacza koniec prac budowlanych w Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W przyszłym roku przyjdzie czas na roboty instalacyjne, rozruch systemów i odbiory. Zgodnie z kontraktem, wykonawca -firma OHL ma czas do 21 kwietnia, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia tunel przekazany zostanie w ręce Zarządu Dróg i Zieleni, który zdecyduje, kiedy przejadą tamtędy pierwsze samochody.

21 grudnia 2015 r. na placu budowy odbyło się spotkanie inwestora i wykonawcy z dziennikarzami. Wśród gości byli między innymi Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek i Radni Miasta Gdańska.

fot. POIIB

Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyłączyła się do akcji organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem „Każdy może pomóc”.

W związku z tym, 15 grudnia 2015r. podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy. Do akcji włączyli się zarówno członkowie Rady jak i pracownicy biura POIIB. „Chcemy w ten sposób sprawić radość dzieciom, których rodziny znajdują się pod opieką MOPR-u mówi Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Oznacza to, że prawdopodobnie nie mają w życiu zbyt wielu powodów do radości”.

Akcja jest anonimowa, bo dziecko nie poznaje swojego darczyńcy, a darczyńca nazwiska dziecka. Pracownicy MOPR-u na podstawie specjalnych ankiet przygotowali listy, które opisują dzieci i mają pomóc podjąć decyzję, jaki prezent kupić, aby spełni marzenie dziecka. Podopiecznie MOPR-u nie wiedzą, że czeka je niespodzianka.  Prezenty trafią do najmłodszych podczas organizowanej dla nich tradycyjnej zabawy choinkowej. To 4 edycja akcji.