Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Regulamin

Nasza siedziba

Jak powstawał Tunel drogowy pod Martwą Wisłą w Gdańsku? Jakim wyzwaniem jego budowa była dla zespołu naukowego, projektowego i dla wykonawcy. Jaki jest wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost konkurencyjności regionu pomorskiego? 

Po raz czwarty Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa współorganizowała wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz  Spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. sympozjum naukowe poświęconego budowie Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku – jednej z najważniejszych inwestycji w Polsce.

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO i poprzedziło oficjalne otwarcie pierwszego w Polsce tunelu samochodowego pod wodą, drążonego metodą TBM.  Uczestniczyło w nim ponad 600 osób: członków Izb Okręgowych z całego kraju, a także studentów budownictwa, między innymi z Wrocławia, Szczecina, Torunia, Krakowa, Bydgoszczy, Białegostoku i Koszalina.

Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 16 kwietnia 2016 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Na 122 zaproszonych delegatów w obradach wzięło udział 75. Komisja Mandatowa uznała Zjazd za prawomocny. W okresie sprawozdawczym Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie 30-osobowym. W okresie sprawozdawczym skład Rady nie uległ zmianie. W 2015 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady oraz 8 posiedzeń Prezydium. Członkowie Rady odbyli również szereg spotkań, w celu omówienia spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

W ramach Rady pracowało 8 zespołów tematycznych:

  • Zespół ds. Szkoleń,
  • Zespół ds. Integracji i Promocji,    
  • Zespół ds. Legislacji,
  • Zespół ds. Samopomocy Koleżeńskiej,
  • Zespół ds. Zakupów,
  • Zespół ds. Odznaczeń,
  • Rada Programowa Kwartalnika „Pomorski Inżynier”,           
  • Zespół ds. Przygotowania Obchodów Dnia Budowlanych.  

W okresie sprawozdawczym Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrealizowała założone zadania statutowe, a rok obrachunkowy zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, uzyskując przy tym pozytywną opinię biegłego rewidenta. Sprawozdanie z działalności Rady przedstawione podczas Zjazdu Sprawozdawczego zostało przyjęte przez delegatów bez zastrzeżeń. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Radzie Pomorskiej Izby za 2015 rok.

 

7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej OIIB, przy al. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Rady oraz Organów Pomorskiej OIIB z Wojewódzkim i Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego z terenu województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówiono i określono obszary współpracy pomiędzy Pomorską Izbą Inżynierów Budownictwa, a organami nadzoru budowlanego, a także sprawy szczegółowe, dotyczące przede wszystkim kwestii odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Grzegorz Stosik ocenił współpracę z POIIB jako bardzo dobrą i podkreślił potrzebę wymiany poglądów w odniesieniu do stosowania przepisów Prawa budowlanego.

Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz zadeklarował zacieśnienie współpracy Izby, zwłaszcza Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej POIIB z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, zaznaczając przy tym, że błędy jednostek nie mogą rzutować na wizerunek całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Bliska współpraca ma temu zapobiegać.

Zarówno przedstawiciele POIIB jak i organów nadzoru budowlanego podkreślali wagę właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez członków Izby. Spotkania konsultacyjne członków Pomorskiej OIIB z organami nadzoru budowlanego naszego województwa będą kontynuowane. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o Nagrodę Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs obejmuje prace inżynierskie i magisterskie obronione w minionym roku kalendarzowym (2015r.) na Wydziałach Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ), Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji (ETI) oraz Elektrotechniki i Automatyki (EiA) Politechniki Gdańskiej. 

 

Zgłoszenia z poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej prosimy składać do 15 kwietnia 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przez Opiekunów prac dyplomowych. Razem ze zgłoszeniem złożyć należy kopię pracy i kopię ocen Opiekunów i Recenzentów.

Prace oceniane będą w 4 kategoriach:

-konstrukcje budowlane i inżynierskie (włącznie z tematyką wyburzeniową),

-inżynieria transportowa (drogi, koleje, mosty),

-instalacje sanitarne,

-instalacje elektryczne i telekomunikacja.

 

Wstępnej kwalifikacji prac dyplomowych dokonają Branżowe Zespoły Kwalifikacyjne. W czerwcu Kapituła konkursu wybierze najlepsze z nich. Nagroda ma formę dyplomu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i nagrody pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł.

Nagrody wręczy Przewodniczący Rady POIIB podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

W załączeniu znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  nadała 201 uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015r. przystąpiło 270 osób.

Uroczyste ślubowanie i wręczenie uprawnień odbyło się 11 stycznia 2016 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Rzeczypospolitej 4/155 w Gdańsku. Uprawnienia wręczyli Przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Leszek Niedostatkiewicz.

Koniec roku 2015 oznacza koniec prac budowlanych w Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W przyszłym roku przyjdzie czas na roboty instalacyjne, rozruch systemów i odbiory. Zgodnie z kontraktem, wykonawca -firma OHL ma czas do 21 kwietnia, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po uzyskaniu pozwolenia tunel przekazany zostanie w ręce Zarządu Dróg i Zieleni, który zdecyduje, kiedy przejadą tamtędy pierwsze samochody.

21 grudnia 2015 r. na placu budowy odbyło się spotkanie inwestora i wykonawcy z dziennikarzami. Wśród gości byli między innymi Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek i Radni Miasta Gdańska.

fot. POIIB

Rada Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyłączyła się do akcji organizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, pod hasłem „Każdy może pomóc”.

W związku z tym, 15 grudnia 2015r. podczas świątecznego posiedzenia Rady POIIB, odbyła się dobrowolna zbiórka pieniędzy. Do akcji włączyli się zarówno członkowie Rady jak i pracownicy biura POIIB. „Chcemy w ten sposób sprawić radość dzieciom, których rodziny znajdują się pod opieką MOPR-u mówi Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Oznacza to, że prawdopodobnie nie mają w życiu zbyt wielu powodów do radości”.

Akcja jest anonimowa, bo dziecko nie poznaje swojego darczyńcy, a darczyńca nazwiska dziecka. Pracownicy MOPR-u na podstawie specjalnych ankiet przygotowali listy, które opisują dzieci i mają pomóc podjąć decyzję, jaki prezent kupić, aby spełni marzenie dziecka. Podopiecznie MOPR-u nie wiedzą, że czeka je niespodzianka.  Prezenty trafią do najmłodszych podczas organizowanej dla nich tradycyjnej zabawy choinkowej. To 4 edycja akcji.

17 grudnia w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość podpisania „Porozumienia o Współpracy” pomiędzy Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Gdańskiej, a Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Sygnatariuszami aktu byli Prezes SAPG Ryszard Trykosko i Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz. Przedmiotem Porozumienia jest koordynacja działań między innymi w zakresie organizacji konferencji i szkoleń oraz realizacja wspólnych inicjatyw zmierzających do wykorzystania potencjału naukowego i organizacyjnego.

 

 

16 grudnia 2015 r. w słupskiej delegaturze Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się świąteczne spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. To doskonała okazja na podsumowanie działalności Rady POIIB i świąteczno - noworoczne życzenia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, 7 grudnia 2015 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie Delegatów na Zjazd Okręgowy. Gospodarz spotkania, Przewodniczący Rady POIIB Franciszek Rogowicz podsumował działalność samorządu w minionym roku oraz złożył przybyłym świąteczne i noworoczne życzenia.