Szkolenia i Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje o bezpłatnych szkoleniach i o działaniu POIIB wpisz imię i nazwisko oraz adres e-mail:
Regulamin

Nasza siedziba

UWAGA!!! - uprzejmie informujemy, że osoby przystępujące do egzaminu ustnego po wejściu na salę przygotowań oddają telefony komórkowe,  a ich odbiór następuje po zakończeniu egzaminu.

UWAGA   osoby, które  przeszły  pozytywnie  proces  weryfikacji, a  nie przystąpiły bądź  nie zdały egzaminu, chcące przystąpić  do egzaminu  w  sesji  jesiennej  2017 r.  winny  złożyć  wniosek  o wyznaczenie ponownego  terminu  egzaminu  i  formularz  osobowy najpóźniej  do 10 września 2017 r.

 

Dowód opłaty za egzamin prosimy przesłać najpóźniej do 31.10.2017 r.

 

w związku z wejściem w życie:

  1. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U z 2014 r., poz. 768) oraz
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r., poz. 1278),

zmianie ulegają zasady nabywania uprawnień budowlanych, m. in.  skróceniu uległy okresy praktyki zawodowej. Wprowadzono także zmiany dotyczące sposobu dokumentowania praktyki zawodowej. Praktykę zawodową należy dokumentować w zarejestrowanej „Książce Praktyki Zawodowej” do dnia 24 września 2014 r według przepisów dotychczasowych. Natomiast praktykę od dnia 25 września 2014 r. należy potwierdzać oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (wraz z zestawieniem odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie).

Nie ma konieczności rejestracji lub opieczętowania przez biuro POIIB ww. załącznika.

 

Treść przywołanej ustawy, rozporządzenia oraz wzory druków dostępne są poniżej. 

  1. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej informacji udziela SEP (58) 301 49 24, www.sep.gda.pl
  2. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej sanitarnej informacji udziela PZITS (58) 301 07 37, www.pzitsgdansk.pl
  3. Kurs na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej - informacji udziela PZITB (58) 301 16 18, www.pzitbgdansk.pl

Przedstawiamy szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Przedstawiamy szczegółowy wykaz przepisów i obowiązujacy zakres ich znajomości na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zapoznania się z najnowszymi aktami prawnymi dot. branży budowlanej.

Na poniższej stronie internetowej znajdziecie Państwo przykładowe pytania na egzamin testowy oraz wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane:

Poniżej przedstawiamy link do wykazu Polskich Norm, których znajomość stosowania będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane: